Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Politik | Arbetsmarknad | Passagerarsjöfart

Sjöfart viktigaste logistikslaget

Sjöfartsstödet och tonnageskatten har i Finland inneburit att antalet fartyg under finsk flagg varit tämligen stabilt under de senaste åren.

Forskningsinstitutet Pellervo ekonomisk forskning PTT har kartlagt nuläget för Finlands handelssjöfart och konstaterar inte oväntat i sin rapport att sjöfarten är den viktigaste och förmånligaste logistikformen för Finland på grund av landets avlägsna geografiska lokalisering.

Av Finlands export går 90 procent av volymen och 80 procent av värdet sjövägen. Inom importen transporteras både volym- och värdemässigt 80 procent sjövägen.

Viktiga färjor

En betydande del av varorna i Finlands utrikeshandel transporteras på bil- och passagerarfärjor. Detta gäller speciellt inom handeln med grannländerna Sverige och Estland.

Av exporten av styckegods går över 60 procent på bil- och passagerarfärjor. Motsvarande andel av importen är 50 procent.

– Här ingår mycket livsmedel som är livsviktiga för krisberedskapen, säger Hans Ahlström, vice vd för Rederierna i Finland.

Större fartyg

Transportkapaciteten med stödberättigade fartyg under finsk flagg har varit tämligen stabil de senaste åren. Från 2008 till 2015 har antalet sådana fartyg visserligen minskat med 13 procent till 105 fartyg i slutet av 2015. Däremot har trenden varit att fartygen blir allt större. Under 2010-talet har det totala bruttot ökat med närmare 16 procent.

Även medelåldern på handelsflottan tenderar att bli lägre, men det finns behov av nyanskaffningar. I synnerhet för mindre rederier uppges det vara svårt att erhålla finansiering.

Försörjningsberedskap

Vidare fastslås att handelsflottan är viktig för försörjningsberedskapen. En tredjedel av utrikeshandeln går på inhemska kölar och staten har i en krissituation rätt att styra hur fartygen används.

– Orsaken till att vi låtit göra denna utredning är att i komprimerad form klarlägga hur viktig sjöfarten är för Finland, säger Hans Ahlström.

Hot mot stödet

Enligt Hans Ahlström finns det en risk för att sjöfartsstödet för passagerarfartyg skärs ner med 20 miljoner euro.

– Det är beroende på om vi får ett samhällsfördrag. I så fall tar man bort hotet om att skära ner. För passagerarfartygsstödet skulle det medföra nästan en halvering så det skulle innebära utflaggningar. 

Det så kallade samhällsfördraget går i princip ut på att regeringen och arbetsmarknadsparterna på bred front kommer överens om ett åtgärdspaket för att förbättra industrins internationella konkurrenskraft och öka sysselsättningen.