Fotograf: Anna Janson

Kategori: Sjöfartsstatistik

Små förändringar i den svenska flottan

Antalet handelsfartyg på minst 100 brutto i det svenska skeppsregistret uppgick till 317 fartyg per 31 december 2021, vilket är oförändrat jämfört med både 2020 och 2019. Det visar ny officiell statistik från Trafikanalys om de svenska fartygen.

– Antal fartyg i den svenska handelsflottan har varit relativt stabilt under de senaste åren. De svenskregistrerade fartygens andel av den totala världshandelsflottan var oförändrat 0,2 procent 2021 jämfört med 2020, mätt i kapacitet (bruttodräktighet), säger Henrik Petterson, projektledare på Trafikanalys, i ett pressmeddelande.

Trafikanalys uppger att den svenskregistrerade handelsflottan förra året bestod av 630 fartyg, varav 317 fartyg var på minst 100 brutto. De svenskregistrerade handelsfartygens andel av världshandelsflottan (minst 100 brutto) var oförändrat 0,2 procent av bruttodräktigheten respektive oförändrat 0,5 procent av antal fartyg.

Utvecklades åt olika håll

Lastfartygen och passagerarfartygen utvecklades åt olika håll. Antal lastfartyg på minst 100 brutto uppgick till 123, en nettominskning med sex fartyg. Totala bruttodräktigheten ökade marginellt för lastfartygen. Passagerarfartygens nettoförändring blev i stället en ökning med sex i antal och med en minskning i totala bruttodräktigheten jämfört med 2020, uppger Trafikanalys i pressmeddelandet och skriver att antal passagerarfartyg den 31 december 2021 uppgick till 194 fartyg.

Antal svenskregistrerade handelsfartyg den 31 december 2011–2021 samt deras samlade bruttodräktighet. Fartyg med en bruttodräktighet om minst 100. Källa: Trafikanalys

Medelåldern för den svenskregistrerade handelsflottan på minst 100 brutto ökade med två år, från 44 till 46 år. 80 procent av fartygen var 15 år eller äldre.

Trafikanalys skriver vidare i pressmeddelandet att de största hemmahamnarna för den svenskregistrerade handelsflottan på minst 100 brutto var Stockholm, Göteborg och Donsö med 79, 56 respektive 34 fartyg. Det är ingen förändring jämfört med föregående år.

Minskning av de minsta handelsfartygen

Medan antalet svenskregistrerade handelsfartyg på minst 100 brutto har förändrats relativt lite under de senaste åren, har de allra minsta handelsfartygen under 100 brutto minskat flera år i rad, skriver Trafikanalys. Under 2021 minskade de allra minsta handelsfartygen med 12 fartyg jämfört med föregående år. Det rör sig främst om små skärgårds- och turistfartyg.