Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Miljö | Politik

RiF: Sjöfartens utsläpp övervakas redan

Även i Finland har SVT:s rapportering om inrikessjöfartens CO2-utsläpp väckt uppmärksamhet, vilket har kommenteras av Rederierna i Finland. 

I ett pressmeddelande konstaterar Rederierna i Finland (Rif) att Sveriges Television rapporterade att koldioxidutsläppen från Sveriges inrikes sjötrafik är betydligt högre än vad man tidigare räknat med och är högre än inrikesflygets. Nyheten noterades också i Finland av tidningen Helsingin Sanomat. I artikeln framgår, enligt Rif, att ett stort problem med att minska utsläppen från fartygstrafiken är att det inte finns världsomfattande teknologiska standarder och att det fattas klara utsläppsavtal, samt att sjöfartssektorn endast kommit överens om en målsättning.

Beslutade minskningar

Dessa påståenden stämmer inte, uppger Rif:

”FN:s sjöfartsorgan IMO beslöt i april 2018 om utsläppsminskningar för världssjöfarten. Enligt beslutet skall den internationella sjötrafiken minska sina koldioxidutsläpp per ton-kilometer med minst 40 % fram till 2030 och med 70 % fram till år 2050, bägge jämfört med år 2008 nivån. IMO beslöt ytterligare att de årliga växthusgasutsläppen skall minskas med minst 50 % i absoluta termer fram till år 2050 oberoende av ökade trafikvolymer i världshandeln och därefter fortsätta driva en progressiv utveckling för en fullständig eliminering av alla koldioxidutsläppen. Dessa begränsningar gäller hela sjöfartssektorn och inte endast nya fartyg.”

Övervakas på fartygsnivå

Rif påpekar också att sjöfartens koldioxidutsläpp redan i nuläget övervakas på fartygsnivå och att de uppmätta resultaten rapporteras till EU-kommissionen. Dessa resultat kommer att publiceras i juli 2019. Motsvarande rapporteringsskyldighet infördes globalt från början av 2019. Andra trafikslag har inte ett motsvarande globalt datainsamlingssystem, som baseras på realiserad förbrukning.

En jämförelse av de olika trafikslagens koldioxidutsläpp räknat i gram per tonkilometer ger följande resultat enligt Rif: Flygfrakt 435 g, lastbil 80 g, mindre lastfartyg 7,9 g, stort containerfartyg 3 g. Som källa uppges IMO GHG second study.