Fotograf: Stockholms Hamnar

Kategori: Miljö

”Överskattad klimatnytta med fartsänkningar”

Klimatnyttan med kraftiga fartsänkningar för sjöfarten är överskattad. Det framgår av en förstudie från Lighthouse.

Enligt ett beslut från Internationella sjöfartsorganisationen IMO ska sjöfarten halvera sina utsläpp av växthusgaser till 2050, jämfört med 2008 års utsläppsnivå.

I studien, som har genomförts av Karl Jivén och Erik Fridell vid IVL miljöinstitutet och Catrin Lammgård och Johan Woxenius vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, har effekterna av de hastighetsminskningar som föreslås för sjöfarten analyserats ur ett svenskt perspektiv. Studien, som analyserar de mest relevanta förslagen utifrån tio fallstudier och intervjuer med svenska rederier, tyder på att obligatoriska hastighetsbegränsningar för fartyg kan vara en problematisk åtgärd för att lösa sjöfartens problem med klimatutsläpp.

”Andra faktorer viktiga”

– När verkliga data för fartyg jämförs med de teoretiska studier som förslagen om fartbegränsningarna bygger på så ser vi att de inte alltid stämmer överens. Det finns absolut stora möjligheter att spara bränsle genom att sänka fartygs fart, framförallt när man ligger nära den hastighet som ett fartyg designats för. Men när man sänker för mycket blir andra faktorer viktiga. Skrovet är inte optimerat för farten, motorerna får jobba på helt andra varvtal och propellern fungerar sämre vilket gör att utsläppen till och med kan öka vid lägre hastigheter. Intervjuerna med rederierna visar att detta är välkänt inom branschen men det återspeglas inte i de modeller som används för att uppskatta nyttan med fartregleringar, säger Karl Jivén, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet, i ett pressmeddelande.

Studien visar också att obligatoriska hastighetssänkningar kan få betydande ekonomiska och logistiska konsekvenser för fartygens ägare och deras kunder, speciellt inom linjesjöfarten där det blir svårt att upprätthålla samma turtäthet. 

Alla intervjuade var negativa

Rederierna uppger att de redan har arbetat med hastighetsminskningar under senare år och för att hitta den optimala hastigheten. Alla som intervjuades var därför negativa till förslaget om obligatoriska hastighetssänkningar. Istället vill rederierna att andra typer av styrmedel för att minska växthusgasutsläppen används.

Forskarna rekommenderar att det görs mer detaljerade kostnads- och kostnadsberäkningar innan några obligatoriska hastighetssänkningar designas. Beräkningarna behöver grundas i modeller som speglar verklig förändring av kostnads- och klimatprestanda med förändrad fart.

Studien har finansierats av samverkansplattformen Lighthouse och samfinansierats av Stiftelsen IVL.