Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Miljö

Orealistisk tidsplan

Europas redare anser att det blir oerhört svårt att uppfylla de nya svavelbestämmelserna redan år 2015.

miljö Protesterna blir allt livligare mot det som rederierna anser vara en orealistisk tidtabell för att drastiskt minska svavelutsläppen inom utsläppskontrollområdena ECA. Den 1 juni 2011 arrangerade Europeiska kommissionen i Bryssel ett Maritime Stakeholder event för att diskutera miljökrav med representanter från sjöfartsnäringen och andra berörda grupper. Inte helt oväntat blev svavelfrågan den mest debatterade.

Svår sits

Rederinäringen står inför en svår situation. I Finland har man gjort en intern utredning om att endast ca 35 procent av de befintliga fartygen i Finlands och Ålands handelsflotta kan modifieras med scrubberanläggningar för tjockolja så att de uppfyller de utsläppskrav som kommer att gälla inom ECA från 2015.

– En del fartyg är för gamla för så omfattande investeringar, några trafikerar i stor utsträckning utanför ECA, en del förlorar alltför mycket lastkapacitet och en del har inte designats för användning av tjockolja. För dessa finns det inte något annat alternativ än att använda destillat, upplyser Olof Widén, verkställande direktör vid Rederierna i Finland.

Teknologi finns

Teknologi existerar för olika lösningar på svavelproblematiken, men det som fortfarande saknas är användbara och pålitliga tekniska tillämpningar av den.

LNG är en lovande lösning på lång sikt, men i ett kortare perspektiv ter sig problemen med infrastrukturen fortfarande oöverstiglig.

– Vi behöver rutiner och regelverk. 

I dag finns det exempelvis inga regler för huruvida bunkring av LNG kan ske med passagerare ombord eller i hamnområden där det finns andra fartyg. Det finns väldigt mycket grundläggande lagstiftning som ännu är helt öppen, påpekar Widén.

Många redare underströk på mötet att tiden inte kommer att räcka till för att testa och utvärdera scrubberutrustning. 

– Det finns alldeles för få scrubbers installerade och erfarenheterna hittills visar att de inte är helt tillförlitliga. Det krävs mycket mera testning, understryker Widén.

Industriproblem

Olof Widén anser att beslutet om skärpta svavelutsläpp från 2015 inom ECA egentligen inte är ett sjöfartsproblem, utan snarare ett gigantiskt industriellt problem. 

En drastisk höjning av sjöfrakterna kommer med stor sannolikhet att påverka den landbaserade tillverkningsindustrins investeringsbeslut i både Finland och Sverige.

– Det kommer antagligen att finnas tillräckligt med tonnage för de nordliga rutterna, frågan är snarare hur mycket gods det kommer att finnas kvar att transportera, menar Widén.

Samma datum för alla

Rederierna bakom ECSA (European Community Shipowners’ Associations) arbetar nu för att skjuta upp införandet av 0,1 procents svavelgräns inom ECA till samma datum som det globala införandet av 

0,5 procents svavelhalt.

– EU blockerar fortfarande möjligheten eftersom svavelfrågan är en EU-kompetens. Vi kräver att EU ger vart och ett medlemsland rätt att stöda propositioner i IMO för att skjuta upp svavelbeslutet. Vi ska nog uppfylla kraven, men inte ännu år 2015, betonar Widén.