Omsättningen av gods ökade kraftigt i Luleå hamn förra året.

Fotograf: Jacob Nilsson

Kategori: Hamn/Logistik | Ekonomi

Ökad godsomsättning i Luleå hamn

Godsomsättningen ökade med 16 procent i Luleå hamn under 2020, jämfört med året innan. Utlastningen av järnmalm ökade med 32 procent och var hamnens största sedan 2011.

– Vi har upplevt en oerhört stark utveckling, trots rådande pandemi. Det är ett direkt resultat av en fortsatt stabil och positiv tillväxt för basindustrin och näringslivet i Luleå och Norrbotten, säger Luleå Hamns vd Henrik Vuorinen i ett pressmeddelande.

Största utlastningen sedan 2011

Den totala godsomsättningen i hamnen ökade med 16 procent och antalet anlöp med 7,2 procent jämfört med föregående år, uppger hamnen. Utlastningen av järnmalm från Sandskär ökade med 32 procent till 5.620 tusen ton, vilket är den största årliga utlastningen sedan 2011. Även Uddebohamnen upplevde en kraftig ökning på 24,5 procent. 

Luleå Hamns ekonomiska utfall för perioden visar att omsättningen ökat med 10,7 procent jämfört med föregående år. Resultatet efter finansiella poster och rensat från engångsposter uppgick till 14,6 miljoner kronor, vilket är en ökning med 30 procent.

Fördjupad farled

Det positiva resultatet stärker enligt hamnen ytterligare satsningen på projekt Malmporten, som förväntas kunna öka hamnens volymer med 5 miljoner ton. Projektet kommer att fördjupa farleden med sex meter och på så sätt säkerställa att större och fullt lastade fartyg i framtiden kan trafikera Luleå Hamn. 

– Vår växande godsomsättning visar hur viktig den miljardinvestering som nu görs på Luleå Hamn är. Vi är en möjliggörare för hela regionens fortsatta tillväxt. Satsningen på att fördjupa våra farleder genom projektet Malmporten kommer att öka vår framtida kapacitet och stärka industrins konkurrenskraft, säger Henrik Vuorinen, i pressmeddelandet.