Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Politik | Regelverk

Norge öppnar upp för samarbete

Norge vill se en ökad satsning på sjöfarten – och ett ökat skandinaviskt samarbete. Det framgår i den nyligen presenterade infrastrukturplanen.

Liksom Sverige vill Norge se att mer gods flyttas över från väg till järnväg och sjöfart. I den norska infrastrukturplanen för 2018–2029 nämns även mål som stärkt konkurrenskraft, ökad trafiksäkerhet och ett mer hållbart samhälle.

Skandinavisk godsplan

En viktig del för att öka andelen sjöfart är enligt planen att fånga upp godsflödena tidigare än när de nått Norge. På sikt öppnar man upp för möjligheten till en gemensam skandinavisk godsplan. Rikard Engström, vd på Föreningen Svensk Sjöfart, kommenterar den norska infrastrukturplanen:

– Vår förhoppning är att Sverige är positiva till ökad skandinavisk samverkan för ökad måluppfyllelse. I Norge planerar man för genomförande av omfattande sjöfartsrelaterade investeringar och hoppas och tror att man i den svenska motsvarigheten har liknande ambitioner. Investeringar i hamnar och farleder tillsammans med reducerade avgifter är centrala i planen, vilket är ett gott tecken på att man förstått att man inte kan prata över gods och passagerare från väg till sjöfart, säger han på föreningens hemsida.

”I Sverige behövs incitament”

Enligt den norska infrastrukturplanen krävs det ett aktivt arbete för att öka andelen transporter till sjöss. 

– Vi hoppas att man även i Sverige ska ta initiativ för att nå de politiska målen och ambitionerna om ökad konkurrenskraft och en mindre ohållbar transportsektor. I Sverige behövs incitament, dels i form av reducerade avgifter men också investeringar i farleder och annan möjliggörande infra- och suprastruktur, såsom slussar och hamnar, för att öka och inte minska sjöfartens roll i det framtida transportsystemet, säger Rikard Engström.