Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Tank | Ekonomi | Fartygsaffärer

Neste Shipping säger upp management

Neste Shipping säger upp bemannings- och managementavtalen för de tre tankfartyg som ägs tillsammans med Stena.

De fartyg som Neste Shipping inte längre kommer att sköta och bemanna är produkttankfartygen Stena Poseidon och Palva om 74.999 dwt samt råoljetankern Stena Arctica om 117.000 dwt. De seglar för närvarande under finländsk flagg och är tidsbefraktade till Neste Shipping med avtal som går ut under 2017.

Effekten av att säga upp bemannings- och managementavtalen för fartygen är att land- och sjöpersonalen reduceras med 124 personer, av vilka 21 personer sägs upp. Resten av nedskärningarna kan göras genom frivilliga pensionsarrangemang eller genom att avsluta tidsbundna anställningar. Nedskärningarna av personalen genomförs huvudsakligen under  2013.

Byter flagg

Neste Shippings verkställande direktör Arvo Ruotsalainen understryker att i detta skede har inga andra beslut tagits än att säga upp bemannings- och managementavtalen med det samägda bolaget.

– Det samägda bolaget, där vi är den ena ägaren, börjar sedan leta efter en ny samarbetspartner för bemanning och management. I detta skede är det för tidigt att säga vem det blir och var den finns.

Under denna process kommer det samägda bolaget också att ta slutgiltigt beslut om flaggstat. Arvo Ruotsalainen säger emellertid att det i praktiken knappast är möjligt att behålla finländsk flagg.

– I samarbetsförhandlingarna har vi tagit upp olika alternativ och det har klart framgått att nuvarande ramavtal inte möjliggör blandbesättning som skulle ha varit ett annat alternativ under finsk flagg.

Arvo Ruotsalainen uppger att Nestes ägarandel i fartygen åtminstone tills vidare kommer att kvarstå.

– Vi har drygt fyra år kvar av tidsbefraktningsavtalet men vårt ägande kan vi när som helst avveckla om marknadssituationen skulle visa att det är vettigt.

Stora besparingar

Neste Shipping inledde samarbetsförhandlingar (motsvarande MBL-förhandlingar) den 4 februari i år för att förbättra sin lönsamhet och trygga den fortsatta verksamheten. Effektiviseringsprogrammet syftar till att inom en nära framtid få lönsamhet i affärsverksamheten genom att öka intäkterna och reducera kostnaderna med en total effekt om EUR 15 miljoner på årsbasis. De åtgärder som nu aviseras kommer att reducera de fasta kostnaderna med EUR fyra miljoner. Resten ska uppnås genom andra åtgärder för att effektivisera affärsverksamheten.

– Det är fråga om att såväl öka intäkterna som att sänka de rörliga kostnaderna. Vi söker efter och har under arbete olika lösningar för att öka effektiviteten i fartygsoperationerna. Förutom att utnyttjandegraden bör vara hög optimerar vi resekostnaderna, där bunkerkostnaderna är en betydande utgift, och olika hamnkostnader. Vi har mycket på gång som kan effektivisera vår verksamhet jämfört med tidigare.

Neste Shipping har i dagens läge totalt omkring 450 anställda. I flottan ingår ett tjugotal tankfartyg, av vilka drygt hälften är hel- eller delägda och resten inhyrda.