Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: Regelverk | Miljö

NECA får ”små eller försumbara effekter”

NECA innebär inga allvarligare konsekvenser för svensk industri, fastslår Trafikanalys i sin nyligen publicerade slutredovisning.

Trafikanalys har presenterat sin slutredovisning vad gäller konsekvenser för sjöfartsnäringen och svensk industri om ett kontrollområde för kväveutsläpp, NECA (Nitrogen Oxides Emission Control Area), införs i Östersjön och Nordsjön. Regeringsuppdraget gavs i augusti 2016.

Tas upp på nästa MEPC

Den internationella sjöfartsorganisationen IMO:s kommitté för skydd av den marina miljön MEPC godkände i oktober 2016 Helcoms och Nordsjöländernas förslag om att Östersjön och Nordsjön ska bli ett kvävekontrollområde. För att beslutet kan träda i kraft ska det ännu bekräftas på följande möte i juli i år.

Om IMO som förväntat beslutar att införa ett NECA kommer det att gälla för fartyg som byggs från och med 2021. Kraven kommer även att gälla äldre fartyg om huvudmaskineriet byts ut eller modifieras och kan betraktas som nytt. För att gå från nu gällande gränsvärden till de nya krävs att fartygets maskiner klarar en utsläppsminskning med ca 80 procent, uppger Trafikanalys vidare. Reglerna gäller enbart för fartyg som trafikerar kvävekontrollområdet och endast när de är inne i området.

Uppfylls i tre steg

Enligt rapporten kan regelverket på kort sikt uppfyllas med katalysatorrening. Enligt den teknikstudie som Trafikanalys låtit genomföra är nästa steg att inom 10 till 15 år med hjälp av bättre förbränningsteknik och med vissa bränslen sträva efter att uppfylla inte bara krav om kväveoxidreducering utan också reducering av en rad andra utsläpp. Det tredje steget inom sjöfarten fram till 2040 bedöms enligt samma studie vara att använda fossilfria bränslen, i första hand alkoholer.

Positiva transportköpare

Trafikanalys bedömer att effekterna på konkurrensen mellan transportslagen eller transportflödena till följd av NECA blir små eller försumbara. Vid intervjuer med 20 transportköpare har de flesta uttryckt att de är positiva till att Östersjön och Nordsjön blir ett NECA-område. De är även positiva till hur de nya kraven införs, förutom att de anser att miljökrav bör vara globala. Transportköparna bedömer att NECA kommer att ha väldigt liten betydelse för deras fraktkostnader.

Merkostnader

Trafikanalys konstaterar att NECA kan medföra att fraktkostnaderna ökar med 0,2 procent till som högst 4,6 procent, att investeringskostnaden för att efterleva reglerna med dagens teknik uppskattas till cirka 5 procent av den totala kostnaden för ett nytt fartyg samt att den årliga merkostnaden uppskattas till cirka 3–5 procent av den totala årskostnaden per fartyg.

Enligt rapporten kan det inte heller uteslutas att NECA kan ge upphov till en viss inlåsningseffekt av gamla fartyg i området, om än sannolikt av mindre omfattning.

Hellre globalt

Föreningen Svensk Sjöfart förhåller sig positivt till att införa NECA, men uppmanar samtidigt regeringen att verka för att införa NECA på global basis eller åtminstone i hela EU.

– I det fall att analysens slutsatser är korrekta ser föreningen ingen anledning för Sverige och de övriga Nord- och Östersjöstaterna att inte omedelbart verka aktivt för att införa NECA på global basis eller åtminstone i hela EU. Det skulle förmodligen kunna eliminera de enligt rapporten förvisso marginella negativa konsekvenserna för industrin samtidigt som det helt skulle utesluta den sannolika men mindre omfattande risken för inlåsningseffekt, säger Fredrik Larsson, miljöansvarig på Föreningen Svensk Sjöfart.