Kategori: Miljö | Regelverk

Minskade svavelutsläpp inom sjöfarten

Utsläppen av svavel från sjöfarten har enligt teoretiska beräkningar minskat men en ökad fartygstrafik innebär mer NOx- och CO2-utsläpp.

En finsk utredning som gjorts av Meteorologiska institutet på uppdrag av Trafiksäkerhetsverket (Trafi) visar att svavelutsläppen från sjöfarten inom Östersjöområdet har minskat avsevärt. Uppskattningen är rent teoretisk och baserad på fartygsrörelserna i Östersjön. Trafi har sedan 2007 finansierat årliga utredningar från Meteorologiska institutets om avgasutsläpp (SOx, NOx, CO, CO2 och PM) från sjöfarten och rapporterat om dem till Helcom Maritime.

Partikelutsläpp minskar

Den senaste undersökningen antyder att inte enbart svavel- utan också partikelutsläppen har minskat.

– Vi är mycket nöjda och tillfreds med att bestämmelserna om att minska svavelhalten i de marina bränslena har gett resultat. År 2015 uppgick svaveloxidutsläppen från fartyg till 10.300 ton och partikelutsläppen till 10.400 ton. Jämfört med år 2014 har svaveloxidutsläppen minskat med 88 procent och partikelutsläppen med 36 procent, vilket delvis också hänger samman med den minskade svavelhalten i bränslet. Däremot ökade fartygens NOx- och CO2-utsläpp med 6,3 respektive 5,6 procent år 2015 jämfört med året förut, konstaterar Jorma Kämäräinen, ledande sakkunnig på Trafi, i ett pressmeddelande.