Fotograf: Polisen

Kategori: Arbetsmiljö | Haveri

Miljonböter för dödsfall i hamnen

Stuverichefen i Oxelösunds Hamn hade enligt tingsrätten arbetsmiljöansvaret när en tillfälligt anställd hamnarbetare dog av syrebrist i samband med lossning av ett fartyg i hamnen.

I mars 2018 inträffade ett dödsfall i Oxelösunds hamn i samband med lossning av en kollast på bulkfartyget Declan Duff. Den omkomne hamnarbetaren dog av syrebrist när han via en inkapslad spirallejdare gick ned i ett lastrum.

Flera målsägande

Fallet har nu avgjorts i Nyköpings tingsrätt. Det var i slutet av 2019 som åklagaren vid Riksenheten för Miljö- och Arbetsmiljömål väckte åtal och yrkade på fängelse för två chefer i Oxelösunds hamn samt en företagsbot på fem miljoner kronor. Målsägande i åtalet är förutom anhöriga till den omkomne även flera andra hamnarbetare som utsattes för skada och fara i samma situation men klarade sig med livet i behåll.

De båda åtalade cheferna i hamnen förnekar gärningarna och motsätter sig skadeståndsanspråken från de målsägande. Oxelösunds hamn motsätter sig företagsboten. Alla åtalade parter sade sig dock vilja betala begravningskostnader.

En frikänd, en dömd

Nyköpings tingsrätt frikänner chefen för enheten produktion, då denne tydligt hade delegerat ansvaret för arbetsmiljöfrågor till chefen för stuveriet. Stuverichefen döms för arbetsmiljöbrott, eftersom han enligt tingsrätten hade ansvaret för de brister i organisationen av arbetet som ledde till olyckan. Tingsrätten ansåg inte att brottet var grovt, varför stuverichefen får villkorlig dom och dagsböter.

Den gärning som stuverichefen döms för har begåtts i utövningen av Oxelösunds hamns verksamhet och hamnbolaget döms därför till företagsbot. Tingsrätten anser att gärningen är oaktsamhet av mycket allvarligt slag men inte ett grovt brott, varför nivån på företagsboten sätts till två miljoner.

Dessutom ska Oxelösunds hamn AB betala skadestånd och rättegångskostnader.

Tingsrätten var inte enig. En av nämndemännen anser att stuverichefen gjorde sig skyldig till ett medvetet risktagande av allvarligt slag och att det därför handlar om vållande till annans död. Nämndemannen anser också att stuverichefen ska fällas för framkallande av fara för annan.

Haveriutredningen

I Haverikommissionens utredning, som sammanfattas i Sjöfartstidningen nr 2/2019, framkommer att information om att den inkapslade spirallejdaren inte skulle användas på grund av risk för syrebrist inte nådde alla berörda hamnarbetare.

Den omkomne mannen, som var behovsanställd och lossade kol från storbulk för första gången, bar inte gasvarnare eller andningsskydd vid olyckstillfället. Han hade genomgått hamnens introduktion för nyanställda, men saknade vissa moment enligt checklistan, bland annat storbulk – kol och kokslossning.

Bakomliggande faktorer var enligt utredningen att det saknades tillräckligt strukturerade arbetssätt för överlämning av säkerhetskritisk information samt robusta system för att upptäcka och åtgärda procedurglidningar.

Av Haverikommissionens rapport framgår också att Oxelösunds hamn efter olyckan har genomfört ett omfattande åtgärdsprogram.