Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: Hamn/Logistik | Ekonomi | Forskning

Lovande framtidsutsikter i Finland

Framtidstron bland rederier med trafik på Finland är starkare än på länge, enligt den senaste Rederibarometern från Shortsea Promotion Centre Finland.

Majoriteten av de rederier som besvarat enkäten anser att rederibranschens och sjötransportmarknadens konjunkturer har förbättrats och kommer att göra det även under nästa år. Under 2017 har efterfrågan på sjötransporter inom Östersjön och Nordsjön ökat uppger 80 procent av de som svarat och 90 procent tror att efterfrågan kommer att öka även under 2018. Så här positivt har branschen inte sett på utvecklingen under de tolv år som rederibarometern publicerats, uppger Sjöfartsbranschens utbildnings- och forskningscentrum vid Åbo universitet.

Ökad omsättning

Två tredjedelar av de 20 rederier som svarat på enkäten rederibarometern meddelade att deras omsättning har ökat under 2017 och 85 procent tror att den kommer att öka ytterligare. Samtidigt har nyttjandegraden av kapaciteten ökat hos 40 procent av rederierna. Under den kommande tolvmånadersperioden tror hälften av de svarande att den fortsättningsvis kommer att öka.

– Sektorns positiv inställning till utvecklingen och lovande framtidsutsikter bidrar till att lyfta den finländska sjöfartens ställning såväl nationellt som internationellt, säger Trafis sjöfartsdirektör Tuomas Routa i en kommentar.

Skärpt konkurrens

Två tredjedelar av rederierna uppger att det främsta hindret för tillväxt och utveckling är en ogynnsam prisutveckling. Konkurrensen inom sjötransporterna har skärpts anser 55 procent av de som svarat och 65 procent tror att den kommer att skärpas ytterligare under 2018.

Beträffande fraktnivån varierar svaren kraftigt. 30 procent anger att den har höjts, 55 procent att den är oförändrad och 15 procent att den har sjunkit. Här påpekar man i undersökningen att en höjning av priset på sjötransporterna korrelerar med bunkerns pris.

Lägre bemanningskostnader

Undersökningen visar också att bemanningskostnaderna på fartyg under finsk flagg har sjunkit något, medan de ökat på fartyg under utländsk flagg. Bemanningskostnaderna väntas öka i båda kategorier under 2018.

Antalet ombordanställda på finskflaggade fartyg har ökat något och trenden väntas hålla i sig. Även på de fartyg som inte har finsk flagg har antalet ombordanställda ökat i viss utsträckning, men väntas minska under 2018.

En fjärdedel räknar med att finländska rederier kommer att öka sin marknadsandel och 60 procent med att den kommer att vara oförändrad.

Missnöje med sjöfartspolitiken

Trots detta är rederierna fortfarande inte helt nöjda med de verksamhetsförutsättningar som sjöfartspolitiken ger. Endast 10 procent anser att sjöfartspolitiken har förbättrats, 70 procent att den är oförändrad och 20 procent att den har försämrats.

Av enkäten framgår bland annat att vissa rederier uppger att man tvingas överväga utflaggning i förebyggande syfte på grund av ständig diskussion och osäkerhet kring företagsstöden. Man önskar att bemanningsstödet, det vill säga restitution av skatter och andra arbetsgivaravgifter för ombordanställda, hålls i kraft. Vidare hoppas rederierna på fortsatt nedsättning av farledsavgifterna.

Fakta:

Rederibarometern har publicerats sedan 2006 och undersöker rederibranschens högsta lednings syn på sjötransporternas och rederibranschens utveckling. Undersökningen genomfördes som internetundersökning i oktober-november 2017. Formulär skickades till 30 rederier, av vilka 20 svarade. Förutom till rederier i Finland skickades den också till utländska rederier som är betydande inom sjötransporter på Finland.

Den tvåspråkiga (finska/svenska) rapporten publiceras av Shortsea Promotion Centre Finland, som verkar i samband med Sjöfartsbranschens utbildnings- och forskningscentrum vid Åbo universitets Brahea-center.