Lotsbåt i Göteborgs skärgård.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Regelverk | Myndigheter

Lotsutredningen nära mål

Efter ett fyra år långt arbete har Transportstyrelsen tagit fram ett förslag till förändringar av lotsreglerna som nu är ute på remiss. Svensk Sjöfart vill se flera förändringar av förslaget.

Det var under 2017 som Transportstyrelsen inledde en översyn av lotsplikten i Sverige. Det har nu mynnat ut i 17 olika ändringsförslag som rör allt från lotspliktsgränserna för fartygens mått till förändringar av specifika lotsleder. Huvudfokus för förslaget är en övergång från ett regelverk som kräver lots även i situationer där behovet inte är som störst, till ett mer riskbaserat regelverk.

Förslaget ute på remiss

Förslaget är just nu ute på remiss med sista svarsdag den 25 september. Branschorganisationen Svensk Sjöfart välkomnar förändringsarbetet, men ser också att det finns fem justeringar som de anser behöver göras av förslagen. Bland annat kring förslaget om en generell lotspliktsgräns på 70 meter.

– Systemet måste gynna de rederier som har investerat i sin besättning, sina säkerhetssystem och teknik ombord på sina fartyg. Det är ju exakt denna typ av sjöfart och fartyg som skall premieras och det måste vara lönsamt för rederier att investera i fartygen. Det är oacceptabelt om konsekvensen blir ökade kostnader när många år utan lots och utan olyckor de facto kan uppvisas. Dispensförfarandet för fartyg mellan 70-90 meter måste justeras innan ikraftträdandet, säger Carl Carlsson, ansvarig för säkerhetsfrågor på Svensk Sjöfart i ett pressmeddelande.

Vill se en permanent revideringsgrupp

Dessutom anser Svensk Sjöfart att det behöver införas en permanent revideringsgrupp för att lotsningen kontinuerligt ska hänga med i den tekniska utvecklingen.

– Om man eftersträvar att arbeta riskbaserat så kräver det att man hela tiden utvärderar och analyserar nuvarande regler. Exempelvis bör gruppen analysera trafikflöden, teknikutveckling samt incidenter och därefter föreslå förändringar gällande hur lotsningen bör genomföras, säger Carl Carlsson.

Fjärrlotsning

Svensk Sjöfart vill också se ändringar av förslagen som rör möjligheten till fjärrlotsning och undantag för inlandsjöfarten.

– Vi är helt oförstående till att Transportstyrelsen inte öppnar upp för möjligheten att fartyg skall kunna få stöd av lots på annat sätt än att vederbörande fysiskt är ombord – annat än, som i dagens regelverk, vid dåligt väder. Om Transportstyrelsen ska kunna bidra till överflyttning av transporter från väg till sjöfart är det också viktigt att inlandsfartygen får ett eget regelverk och undantas de föreslagna lotsreglerna, säger Carl Carlsson.