Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Forskning | Miljö

LNG-motorer slipper metanslip med katalysator

Metanutsläppen från LNG-drivna fartygsmotorer kan renas visar en nyligen publicerad förstudie från Lighthouse.

Att katalysatorer kan rena LNG-motorers metanutsläpp är goda nyheter för sjöfarten, där LNG har etablerat sig som ett alternativt bränsle till marin gasolja. Kruxet är att de beräknas kosta flera miljoner kronor att installera. Av en ny förstudie inom Trafikverkets branschprogram Hållbar sjöfart, som drivs av Lighthouse, framgår att ingen tar denna kostnad i dag eftersom det saknas regler för metanutsläpp.

Bestäms av bränsle och motorteknik

I förstudien ”Aftertreatment of methane slip from marine gas engines” kan man läsa att utsläppen från marina LNG-motorer bestäms delvis av bränslet och delvis av vilken motorteknik som används.

Skillnaden mellan förbränningen i en LNG-motor med ottocykel och en med dieselförbränningscykel är avgörande för utsläppen. Metanslip uppstår som en bieffekt vid förbränningen i LNG-drivna ottomotorer och beror på att en viss mängd metan går oförbränt genom förbränningsprocessen. Motortillverkarna arbetar med att minska detta genom förbättrad design och förbränningsteknik.

Katalysator

I förstudien påpekas att ett annat sätt att rena metanslippet är att installera efterreningsteknik för avgaserna. I studien analyseras olika sätt för att oxidera metan i avgaserna. Metanmotorer på land är ofta utrustade med oxidationskatalysatorer, men användningen av katalysatorer på fartyg försvåras av hög svavelhalt i pilotbränslet, låga temperaturer i avgaserna och höga halter av vattenånga.

Daphne Technology har även gjort labbtester med en nya plasmateknik, Non Thermal Plasma (NTP). Enligt Lighthouse är resultatet lovande, men tekniken ligger en bit efter katalysatorerna i utvecklingen.

Saknas regler

I en fallstudie beräknas förväntade kostnader för installation av en oxidationskatalysator på en produkttanker till 450.000 euro och de årliga kostnaderna för driften till cirka 110.000 euro. Osäkerheten är dock stor eftersom inga riktiga exempel kan användas som riktvärden.