Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Politik

Livsviktig tonnageskatt

Utan tonnageskatt förtvinar sjöfarten sakta men säkert, anser Olof Widén, vd för Rederierna i Finland.

Finlands riksdag godkände i februari enhälligt regeringens förslag till ändring av tonnageskattelagen. Lagen om ändring av tonnageskattelagen stadfästes den 24 februari 2012 på den sista presidentfördragningen med dåvarande presidenten Tarja Halonen.

Vice verkställande direktör Hans Ahlström vid Rederierna i Finland säger till Sjöfartstidningen att det fanns en stark politisk vilja att slutföra processen.

– Vi är nöjda med resultatet. Efter en långdragen och krävande process i EU-kommissionen har hanteringen i riksdagen varit mycket snabb.

Lika nöjd är Olof Widén, verkställande direktör vid Rederierna i Finland, när alla detaljer fallit på plats efter behandlingen i Generaldirektoratet för konkurrens (DG COMP) inom Europeiska kommissionen.

– I stora drag var det precis vad vi strävade efter. Vi har nu den tonnageskatt man kan få i DG COMP:s genomlysning.

Något mer är det inte heller fråga om, understryker Widén:

– Allting går ut på transparens och att ingen ska ha ett bättre system än någon annan. Nu upplever vi för första gången att vi är på samma startlinje som de andra konkurrentländerna.

Saknad pusselbit

Widén påpekar att det ger rederierna möjlighet till långsiktig och hållbar planering och utveckling.

– Detta är den saknade pusselbiten. Det är möjligt att de flesta rederier inte kan dra nytta av tonnageskatten ännu under 2012, men som en plattform för nya investeringar har den enorm betydelse.

– Det här är EU:s sjöfartspolitik, och om ett land inte följer den kommer dess handelsflotta att drabbas av sotdöden.

Utgångspunkt för Finlands tonnageskatt är den brittiska. Detta har också varit Kommissionens syn, eftersom man, enligt Widén på sikt strävar efter att likrikta alla tonnageskattesystem inom EU.

– Man har valt Storbritannien som en referenspunkt, eftersom detaljmotiveringarna och grundarbet är mest utförligt. 

Lagen trädde i kraft den 1 mars 2012. För att gå in i tonnageskatteregimen är tidsfönstret öppet under beskattningsåren 2011–2015. Om verksamheten för 2011 ska tonnagebeskattas har rederierna tid att gå in i systemet före den 1 juni 2012. Sista datum för att ansöka om tonnagebeskattning för befintliga rederier är den 31 december 2014. För nya bolag ska ansökan lämnas in senast tre månader efter att de har registrerats.

Högre medelålder

Grundprincipen för tonnageskatt är att ett rederi beskattas enligt tonnage, inte ekonomiskt resultat. I princip kan man säga att ett bra ekonomiskt resultat leder till en lindrigare beskattning än med det gamla systemet.

Ett av de viktigaste elementen i paketet är enligt Widéns åsikt återanskaffningsreserveringen för inköp av fartyg. Om ett rederi har sålt ett fartyg har vinsten hittills beskattats då ersättande tonnage inte har anskaffats under samma beskattningsår. Möjligheten till återanskaffningsreservering gäller överlåtelsevinst för fartyg och den kan göras inom tre år, inkluderande försäljningsåret.

– Detta är kanske den allra mest drivande faktorn. Vi har saknat detta helt och hållet. All planering har skett för rederierna enligt skatteårets längd, inte enligt sale & purchase-konjunkturerna. Detta är en orsak till att vi har blivit efter och fått en allt högre medelålder på tonnaget.