Kategori: Politik | Ekonomi | Regelverk

Långt kvar till svensk tonnageskatt

Tonnageskatt är fortsatt ingen prioriterad fråga för finansminister Anders Borg (m). Det står mer än tydligt klart i hans svar till den socialdemokratiske riksdagsmannen Kent Härstedt som i en skriftlig fråga till ministern undrar om denne tänker lägga fram ett förslag till tonnageskatt för att säkra framtiden för svensk sjöfart.”Jag ser det som nödvändigt att frågan om tonnageskatt analyseras i ett bredare perspektiv där även övriga stöd för sjöfarten beaktas. I dag är sjöfartsnäringen en skattemässigt gynnad bransch och erhåller ett omfattande sjöfartsstöd samt har byggt upp stora latenta skatteskulder genom överavskrivningar av fartyg. Som jag tidigare påpekat får inte den samlade effekten av sjöfartsstödet och de skattevillkor som gäller för sjöfarten utformas så att andra branscher missgynnas. Regeringen avser därför att ur ett vidare perspektiv låta utreda frågorna om tonnageskatt och andra stöd till sjöfarten”, skriver Anders Borg.I svaret sågar åter igen Anders Borg tonnageskatteutredningen längs fotknölarna.”Vid beredningen av betänkandet har det framkommit att både utredningens analys och de förslag som lagts fram på grundval av analysen är bristfälliga. Beslutsunderlaget liksom utredningens förslag bedöms därför inte kunna ligga till grund för lagstiftning.”