Låga strålningsnivåer på japanska containrar

Holländska myndigheter har hittills identifierat 19 containrar som bär spår av radioaktiv kontaminering, containrarna har skeppats från Japan till Rotterdam.

Efter noggrannare undersökningar kunde man konstatera att 14 av containrarna låg under gränsvärdet för radioaktiv strålning på 4bq/cm2. Containrarna kunde därför återlämnas till sina ägare. De övriga containrarna har isolerats, en av containrarna låg på 6bq/cm2. Kontaminerade containrar rengörs och återförs till ägarna så fort de kommer under gränsnivåerna.

De holländska myndigheterna undersöker alla fartyg från Japan, containrarna screenas för att utreda om radioaktiv strålning förekommer. Redan när lotsen går ombord gör de första kontrollerna av om fartyget är kontaminerat av radioaktivitet.

Rotterdam anlöps varje år av 34 000 oceangående fartyg och ytterligare 100 000 fartyg som trafikerar inlandsfarvatten.

IMO skriver i ett cirkulär att strålningstester utförda i hamnar och på flygplatser runtom i världen, som mottar last och passagerare från Japan, visar att de radioaktiva strålningsnivåerna ligger på säkra nivåer ur ett hälsoperspektiv.

”Därför är mätningar av strålningsnivåer ur hälso- och säkerhetssynpunkt för närvarande onödigt på flygplatser och hamnar runtom i världen”, skriver IMO.

I april ändrade Japan klassningen av kärnkraftsolyckan i Fukushima från nivå 5 till nivå 7 på den så kallade INES-skalan. Detta innebär att Fukushima-olyckan är på samma nivå som Tjernobyl-olyckan.