Transportstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten vill se hårdare reglering av skrubbrar.

Fotograf: Wärtsilä

Kategori: Miljö | Myndigheter

Krav på skärpt reglering av skrubbervatten

Antalet skrubbrar ökar och därför bör utsläppsregleringen av tvättvatten från dem skärpas. Det anser Transportstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten.

Den 1 januari i år trädde nya globala regler om svavelhalten i fartygsbränsle i kraft för att minska sjöfartens utsläpp av svaveloxid. Fartyg som har en skrubber installerad kan fortsätta att köra på högsvavligt fartygsbränsle och ändå minska utsläppen av miljö- och hälsoskadliga ämnen till luften, vilket har gjort att antalet skrubbrar ökar.

Men samtidigt som en skrubber tvättar avgaserna från fartyg och gör att utsläppen till luft av svavel och partiklar minskar, så släpps tvättvattnet, som innehåller giftiga och övergödande ämnen, ut i havet utan någon större bearbetning/behandling för att uppfylla nuvarande krav. Nu anser HaV och Transportstyrelsen att utsläppsregleringen av tvättvatten bör skärpas.

Okänd påverkan

Hur mycket havsmiljön påverkas av utsläppen från skrubbrarna är okänt. Därför gav regeringen i december 2019 i uppdrag till Transportstyrelsen och HaV att redovisa en sammanfattning av aktuell kunskap och peka på en väg framåt för att minska utsläppen. För att nå målen i EU:s vatten- och havsmiljödirektiv måste belastningen från olika utsläppskällor minska.

– Vår och Transportstyrelsens rapport visar att tvättvatten från skrubbrar är en källa till tungmetaller, aromatiska kolväten och övergödande kväveoxider. Den slutsats vi drar är att utsläpp av tvättvatten från skrubbrar bör regleras, konstaterar Fredrik Lindgren, utredare vid havsmiljöenheten vid HaV, i ett pressmeddelande.

Tillsammans med övriga EU-länder

Om restriktioner införs, är det viktigt att de inte leder till en snedvriden konkurrens inom sjöfartsbranschen, enligt myndigheterna, som skriver att frågan om reglering av skrubbrar väntas drivas inom IMO, International Maritime Organization.

– Vi anser att den svenska handlingslinjen i första hand bör vara att tillsammans med övriga EU-länder arbeta för striktare internationella utsläppskrav för skrubbervatten. Det är också rimligt att vi förbereder oss på att införa ett nationellt förbud mot utsläpp av tvättvatten inom svenskt inre vatten, säger Caroline Petrini, miljöhandläggare vid Transportstyrelsen, i pressmeddelandet.