Fotograf: Lighthouse

Kategori: Forskning | Folk/företag

Kick off för postdoktorprogram

Fem forskare från fyra olika universitet har nu anställts inom Lighthouse postdoktorprogram. De kommer bland annat att studera sjömannens roll i framtidens autonoma fartyg.

Lighthouse postdoktorprogram löper under två år och har en internationell prägel med postdoktorer från Kina, Australien, Grekland, Spanien och Sverige, enligt ett pressmeddelande från Lighthouse. Forskningen som bedrivs inom gruppen täcker stora delar av den maritima sektorn – från bland annat fokus på ledarskap och sjömannens roll i framtidens autonoma sjöfart till miljöstyrande avgiftssystem och incitament för hamnar.

– Målet för Lighthouse med vårt postdoktorprogram är att stärka forskningsmiljöerna på de olika universiteten, att stärka forskningen inom prioriterade områden, att genom postdoktorprojekten öka samverkan med näringen och myndigheter, säger Lighthouse verksamhetschef Åsa Burman i pressmeddelandet.

Samarbete

Programmet genomförs tillsammans och i samarbete med Chalmers, Göteborgs universitet, Kungliga Tekniska Högskolan och Linnéuniversitetet. De fem postdoktorerna är fördelade på de fyra universiteten och kommer att träffas med jämna mellanrum för bland annat kunskapsutbyte och kunskapsspridning.

– Det känns mycket bra att programmet är igång och att vi har lyckats attrahera duktiga forskare inom för sjöfarten viktiga områden, säger Åsa Burman.

Internationellt

De fem postdoktorerna är Ruihua Lu, Chalmers, Michael Tanko, KTH, Carl Sandberg, Linnéuniversitetet, Anastasia Christodoulou, Handelshögskolan, Göteborgs universitet och Marta Gonzalez-Aregall, Handelshögskolan, Göteborgs universitet. Läs mer om forskarna och deras forskningsområden här.

Ytterligare tjänster

Inom ramen för postdoktorprogrammet delfinansierar Lighthouse även två forskartjänster inom dels energieffektivisering i den maritima sektorn och Innovativa fartygskoncept och farkostteknik, dels maritim informatik och sjösäkerhet. Forskartjänsterna innehas av Sofia Werner på SSPA och Robert Rylander på RISE Viktoria.

– Inom två viktiga områden har vi genom våra förstudier skapat projekt med relativt brett deltagande från näringen och offentliga aktörer. För att få ytterligare fokus och framdrift i frågorna delfinansierar vi två forskartjänster. Sofia fokuserar på förbättrade prestandaprognoser och driftoptimering av fartyg medan Roberts inriktning är autonomi för ökad säkerhet, säger Åsa Burman.

Lighthouse postdoktorprogram finansieras med medel från Vinnova till Lighthouse som kompetenscenter.