Fotograf: Fredrik Davidsson

Kategori: Forskning | Utbildning

Intruktörer viktiga i simulatorövningar

Instruktörernas roll och kompetens i samband med simulatorutbildningar är avgörande för att simulatorbaserad utbildning ska kunna bli utvecklande för studenter.

De senaste decennierna har sjöfartsutbildningar genomgått övergripande förändringar. Inte minst har simulatorer fått stort genomslag och används på både Sjöfartshögskolan i Kalmar och på Chalmers i Göteborg sedan många år. De har ersatt det traditionella systemet där man tidigare arbetat sig upp genom hierarkin ombord. Nu är utbildningarna akademiska och stora delar av den fartygsförlagda praktiken har flyttats till simulatorövningar.

Positivare bild

En ny avhandling från Charlott Sellberg vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande på Göteborgs universitet visar nu på betydelsen av instruktörernas kunskap och agerande under simulatorövningar för ett lyckat resultat.

Tidigare forskning på ämnet har, enligt Charlott Sellberg, varnat för hur simulatorer och annan teknik införts i utbildningar och pekat på att tillvägagångssättet knappast stödjer utvecklandet av de professionella kompetenser som betonas som viktiga i de styrdokument som reglerar utbildningen.

Men Charlott Sellbergs avhandling ger en positivare bild av simulatorbaserad utbildning.

Studerat övningar sedan 2013

– Ett av skälen till att mina resultat ser annorlunda ut är att varje simulatormiljö har utvecklats av erfarna instruktörer. Likaså har lärmomenten i simulatorn utformats av instruktörer med långvarig erfarenhet både av sjökaptensyrket och av undervisning i sjökaptensprogrammet, säger hon i ett pressmeddelande.

Charlott Sellberg har studerat simulatorövningarna i en navigeringskurs på Chalmers sedan 2013. I hennes studie tränar studenterna i fem olika navigationssimulatorer som ska efterlikna bryggan på ett fartyg. Samtidigt övervakar en instruktör händelseförloppet från ett övervakningsrum.

– Att instruktörerna både har en professionell kompetens och att de har mångårig erfarenhet av att undervisa i sjökaptensprogrammet bidrar till att utbildningen i simulatorcentret håller en hög kvalitet. Att instruktören systematiskt kopplar det som händer under simuleringen till yrkespraktiken hjälper studenter att relatera det de lär sig till det kommande arbetet, säger Charlott Sellberg.

”Konkret förankrat”

Det som står i centrum under utbildningen är de samtal som hålls före och efter övningarna och som kretsar kring vad som anses vara gott sjömanskap, liksom vad det innebär att följa trafikregler till sjöss. Men vad som utgör gott sjömanskap eller korrekt tillämpning av trafikregler är situationsbundet. Charlott Sellbergs avhandling visar på hur studenterna guidas in i yrket genom instruktörens demonstrationer.

– På så sätt blir träningen i simulatorerna konkret förankrad i den yrkespraktik som studenterna tränar inför, säger Charlott Sellberg.

Avhandlingen är en del i forskningsprojektet ”Träning och bedömning av professionellt agerande i simulatormiljö” som i sin tur genomförs i samarbete mellan institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande och institutionen för mekanik och maritima vetenskaper på Chalmers.

Hela avhandlingen finns att läsa här.