Det är oklart om förslaget om tillfälligt sjöfartsstöd hinner behandlas före semestrarna.

Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: Miljö | Politik | Regelverk

Rederiorganisationer föreslår FoU-fond

En rad internationella sjöfartsorganisationer föreslår en global forsknings- och utvecklingsfond för att möjliggöra fossilfri sjöfart.

De internationella paraplyorganisationer som står bakom förslaget och representerar över 90 procent av världshandelsflottan är Bimco, Clia, Intercargo, Interferry, International Chamber of Shipping (ICS), Intertanko, International Parcel Tankers Association och World Shipping Council. 

Enligt förslaget skulle rederierna betala en utsläppsavgift till en forsknings- och utvecklingsfond, International Maritime Research and Development Fund (IMRF). Medlen skulle användas till att utveckla kommersiellt gångbara lösningar för fossilfri sjöfart.

För att administrera fonden och dela ut forskningsmedel inrättas, enligt förslaget, International Maritime Research and Development Board (IMRB).

Fem miljarder dollar

Den föreslagna finansieringsmekanismen förbinder den internationella handelsflottan att bidra med fem miljarder US dollar, motsvarande cirka 50 miljarder kronor, över en tioårsperiod. Finansieringen bygger på en obligatorisk inbetalning till fonden med två US dollar per ton konsumerat bränsle. Fonden kommer även att vara öppen för bidrag från externa finansiärer.

– Koalitionen av branschorganisationer bakom detta förslag visar verkligt ledarskap. Rederinäringen måste minska sina koldioxidutsläpp för att möta den ambitiösa utmaning som IMO har ställt. Innovation är därför avgörande om vi ska utveckla den teknik som kommer att driva den fjärde framdrivningsrevolutionen. Detta förslag är enkelt, ansvarsfullt och leveransbart och vi hoppas att alla regeringar kommer att stödja detta djärva steg, kommenterar Esben Poulsen, ordförande för ICS, i ett pressmeddelande.

Flera års arbete 

ICS har i flera år arbetat med förslaget tillsammans med ett antal andra globala sjöfartsorganisationer. Nu har förslaget lagts fram till IMO och förväntas tas upp av MEPC 75 (Marine Environment Protection Committee) i London i april 2020.

– Svensk Sjöfart antog år 2009 som första rederiförening i världen målet att reducera klimatutsläppen till noll senast 2050. Svensk Sjöfart är medlem i ICS och har deltagit aktivt i arbetet med att utforma förslaget som vi stödjer fullt ut. Den internationella sjöfarten transporterar cirka 90 procent av världshandeln och står för ungefär 2 procent av de globala klimatutsläppen. Förslaget innebär att de som släpper ut mest också får betala in mest till fonden och sedan ska medlen användas till forskning och utveckling som leder till minskade klimatutsläpp från hela sektorn, säger Fredrik Larsson, ansvarig för miljö- och klimatfrågor på Föreningen Svensk Sjöfart. 

Högt ställda klimatmål

Fredrik Larsson har deltagit i arbetet med att utarbeta förslaget. Han påpekar att Sverige har högt ställda klimatmål och att flera svenska rederier har testat lösningar som med hjälp av fonden skulle kunna skalas upp och bidra till minskade utsläpp.

– Exempelvis har rederierna Furetank och Tärntank utfört fullskaliga tester med det miljö- och klimatvänliga bränslet biogas i sina fartyg. Vår medlem Wallenius Marine arbetar aktivt för att minska utsläppen och just nu pågår ett forskningsprojekt tillsammans med SSPA där man undersöker möjligheterna att driva fartygen med vindkraft. Ett ytterligare exempel är Stena Line som varit banbrytande genom att konvertera en av sina Tysklandsfärjor till metanoldrift. Om dessa projekt skulle skalas upp och om dess teknik skulle användas av andra skulle vi kunna minska klimatutsläppen dramatiskt, säger han.

Hoppas på stöd för förslaget

Även i Finland ser rederierna positivt på förslaget. Föreningen Rederierna i Finland uppger att det krävs en snabb utfasning av fossila bränslen för att uppnå de utsläppsminskningar som är i linje med Paris klimatkonventionen och IMO:s mål. Föreningen anser att IMRF erbjuder en globalt efterlängtad finansiering av innovationer och nya teknologier inom sjöfarten i syfte att ta fram utsläppsfria lösningar.

– Klimatförändringen uppmanar hela sjöklustret och branschen att göra sitt bästa för att minska utsläppen. Den största utmaningen och samtidigt möjligheten är utvecklingen av gröna teknologier och alternativa och fossilfria bränslen. FoU-fonden är ett svar på den utmaningen. Vi hoppas att IMO:s medlemsstater, inklusive Finland, stöder det här djärva förslaget, kommenterar Tiina Tuurnala, vd för Rederierna i Finland i ett pressmeddelande, och tillägger:

– Finlands sjökluster är en föregångare i miljökunnande och lösningar som utvecklas här kan utnyttjas runt hela världen.