Fotograf: Svensk Sjöfart

Kategori: Forskning

Trendspaning på FoI-dag

Sjöfarten har en viktig roll i transportsystemet, branschen jobbar med att bli både grön och blå, fastslog Pia Berglund på Trafikverkets Forsknings- och innovationsdag.

Med anledning av coronasitiuationen blev det en virtuell forsknings- och innovationsdag som Trafikverket arrangerade i förra veckan. Över 100 uppkopplade deltagare kunde på distans ta del av information om de nya möjligheterna till stöd för forsknings- och innovationsverksamheten inom sjöfartsområdet. Trafikverkets pågående 24 projekt beskrivs kort i en projektkatalog.

Framtidstrender

Pia Berglund, nationell samordnare för inrikes sjöfart och närsjöfart, bjöd på en global trendspaning där hon lyfte fram några framtidstrender som förändrad syn på frihandel, sviktande ekonomisk utveckling, tillgång till kompetens, ändrade transportflöden för världshandeln och ett ökat behov av transporter som gynnar sjöfarten.

– Sjöfarten har en jätteljus framtid, men det innebär inte att vi får lägga oss till ro utan vi måste fortsätta utveckla sjöfarten.

Hon berättade att en viktig sak som kommit fram i intervjuer med de största lastägarna i Sverige är att sjöfarten måste vara grön för att det ska vara intressant med en överflyttning från land till sjö.

– Den måste vara miljövänlig eller helst fossilfri. Vi måste också tänka på vilken påverkan vi får på havsmiljön. Sjöfarten måste vara schysst. Man vill inte gå över från lastbil till sjöfart om man inte kan garantera att den också har bra villkor för besättning och personal. Det måste också vara enkelt att handla med dörr till dörr-lösningar som går att köpa på en öppen marknad.

Stort intresse

Flera olika myndigheter och verk satsar på sjöfartsforskning och under dagen presenterade Trafikverket, Energimyndigheten, Transportstyrelsen och Sjöfartsverket vilka effekter de vill uppnå med sjöfartsforskningen. Dessa myndigheter är även representerade i styrelsen för sjöfartsportföljen, vilken arbetar med att bedöma de projektförslag som kommer in.

– Övergripande kan sägas att det finns ett stort intresse och förståelse för sjöfartens centrala roll för att uppnå såväl de nationella transportpolitiska målen som FN:s globala hållbarhetsmål. Förståelsen för behov av förnyelse och effektivisering av transportsystemets alla delar samt integrering och sammanhållning med övriga transportslag lyftes av flera myndighetsrepresentanter, sa Suzanne Green, ansvarig för forskning och innovation på Svensk Sjöfart.

Vissa skillnader

Suzanne Green noterade att vissa skillnader kan skönjas mellan myndigheterna.

– Exempelvis lyfter Energimyndigheten just energieffektivisering högre. En spännande och ganska ny möjlighet som lyftes av Transportstyrelsen är att använda sig av så kallade ”policy labs”. Transportstyrelsen arbetar ju i stor utsträckning med tillståndsgivning och tillsyn och policy labs är en metod för att utforska områden som inte tidigare är reglerade eller där kunskaps saknas, för att utforska bättre och modigare tillståndsgivning, eller i förekommande fall inte reglera där reglering ej behövs. Från Svensk Sjöfart har vi lyft behovet av gemensam finansiering av utveckling av kunskap och underlag när det gäller regelverk och standarder, speciellt inför positionering och förhandling på global nivå. Policy labs kan vara en spännande möjlighet att se vidare på, sa hon.

Tioårigt branschprogram

Åsa Burman, föreståndare för Lighthouse som driver ett tioårigt branschprogram för Trafikverket, presenterade effekterna av branschprogrammet Hållbar sjöfart. Under det första året låg tyngdpunkten på förstudier, där högaktuella frågor analyseras och möjlighet till vidare forskning och samverkan undersöks.

Exempel på en förstudie som har lett vidare till ett större forskningsprojekt handlar om ammoniak som bränsle för sjöfarten.

En förstudie som startades 2020 är ”Efterrening av metanslip från marina LNG-motorer”.

– Det är ett utsläpp som inte är reglerat. Det var en stor fråga på landsidan för ett antal år sedan, men den har man faktiskt hanterat och den måste hanteras även på sjösidan, förklarade Åsa Burman.

Vidare har den genomförda förstudien ”Digitalisering och automatisering i små och medelstora hamnar” lett vidare till ett treårigt innovationsprojekt inom programmet med deltagande parter från bland annat hamnar, rederier och transportköpare.

Pågående dialog

Svend Søyland från Nordisk Energiforskning berättade om en pågående dialog om möjlig samverkan mellan de nordiska länderna under Nordiska ministerrådet. Transporter är en av de stora, gemensamma nordiska utmaningarna och utifrån detta föreslås nu en ökad samordning av forskning, såväl när det gäller finansiering som resultat och erfarenheter. De nordiska länderna ser nu på detta förslag och Trafikverket berättade att förhoppningen är att kunna ge närmare besked om ett möjligt gemensamt program under hösten.

Ansökningsförfarande

Magnus Henke på Trafikverket redogjorde för ansökningsförfaranden och råd för den som är intresserad av att starta ett forsknings- eller utvecklingsprojekt med delfinansiering från Trafikverket.

– Från myndighetshåll var det tydligt att ett stort intresse finns för industrins frågor. En kort sammanfattning av råden för den som är intresserad av att etablera projekt är att det är lättare än det vid första anblick kan verka, med fördel kan stöd tas från branschorganisationer och från Svensk Sjöfarts sida kan vi sammanföra lämpliga aktörer för dialog om möjliga projekt både i ett tidigt skede och för stöd i själva det praktiska ansökningsarbetet, sa Suzanne Green.

Utökad finansiering

Under 2019 beslutade regeringen att utöka finansieringen för sjöfartsforskning inom Trafikverket från tidigare 55 miljoner kronor till 100 miljoner årligen. Suzanne Green uppger att det under 2019 kom in 68 ansökningar om finansiering av sjöfartsprojekt in till portföljen. I år hade redan den 28 februari kommit in 48 ansökningar och allt tyder på att budgeten kommer att intecknas.

– Att identifiera frågor, samla konsortier och utveckla projekt av kvalitet tar lite tid så det är mycket glädjande att se att sjöfartsnäringen redan hittat till dessa utökade medel, sa Suzanne Green.