Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Säkerhet | Container | Offshore

Hög säkerhetsnivå 2017

Säkerhetsläget för sjöfarten 2017 var enligt Transportstyrelsen på en hög nivå. En passagerare omkom på en passagerarfärja och totalt rapporterades 231 händelser. 

Transportstyrelsens säkerhetsöversikt för 2017 skiljer sig inte nämnvärt från tidigare år, enligt myndigheten. Totalt rapporterades 231 händelser, 40 av dessa var tillbud till olyckor, 28 kategoriserades som personolyckor och 163 som sjöolyckor.

En person omkom under året i en personolycka inom yrkessjöfarten, det var en passagerare som föll i en trappa på ett svenskregistrerat passagerarfartyg. 

42 skadade

Antal rapporterade personskador i sjöolyckor (olyckor som har samband med fartygets drift) uppgick till 42, och i personolyckor (olyckor som inte är relaterade till fartygets drift) rapporterades 27 skadade personer. 

Statens haverikommission, som är myndigheten som utreder sjöolyckor, beslutade under 2017 att utreda tre olyckor: Atlantics grundstötning i Oskarshamn i september, fiskebåten Ragnas förlisning väster om Öckerö i juni och Sternös grundstötning i Göta älv i februari. 

Svenskflaggade fartyg

Transportstyrelsen följer regelbundet upp säkerhetsutvecklingen inom sjöfarten utifrån information om de händelser som rapporterats. Inrapporteringen bygger på de uppgifter som kommer in till Transportstyrelsen.

Inom sjöfarten är det endast befälhavaren som omfattas av rapporteringskrav, men information om olyckor kan också komma från polis, kustbevakningen eller Transportstyrelsens inspektörer. Rapporteringen omfattar de tillbud och olyckor som inträffat med svenskregistrerade fartyg inom svenskt territorialvatten. 

– Informationen gör att vi som myndighet kan stärka det proaktiva säkerhetsarbetet, till exempel genom regelutveckling, internationella förhandlingar och övrig återkoppling till bransch och allmänhet, säger Charlotte Billgren i ett pressmeddelande.