Fotograf: IMO

Kategori: Regelverk | Miljö

Historiskt beslut av IMO

Den internationella sjöfarten ska bli fossilfri så ”snart som möjligt”. Den historiska överenskommelsen har nu klubbats av staterna i FN:s sjöfartsorganisation. 

Efter många års förhandlande enades staterna i IMO i fredags om en initial strategi med ett antal mål och principer för organisationens fortsatta arbete med att utveckla konkreta styrmedel. Målet är att de årliga utsläppen av växthusgaser från den internationella sjöfarten ska kulminera så snart som möjligt och därefter minska med åtminstone 50 procent till 2050, jämfört med 2008 års nivå, och sträva mot fossilfrihet så snart som möjligt.

Enighet

– För Svensk Sjöfart är detta ett positivt och mycket välkommet beslut som Sverige är en stark bidragande part i efter föredömligt förhandlande. En annan positivt bidragande faktor till beslutet var att hela den internationella sjöfartsindustrin ställde sig upp och sa ”vi både vill och kan reducera växthusgasutsläppen men behöver ambitiösa mål”, säger Fredrik Larsson, ansvarig för miljöfrågor på Svensk Sjöfart och som ingått i den svenska delegationen på IMO under förhandlingarna.

Sverige i täten

Svensk Sjöfart har i flera år arbetat efter en vision om noll utsläpp till 2050.

– Våra medlemsrederier ligger långt fram i utvecklingen vad gäller hållbar sjöfart och beslutet bekräftar att våra investeringar är rätt. Bland annat har svenska rederier konverterat befintliga fartyg och beställt nya fartyg med allt från LNG-drift, metanol-drift till vind och batterier i tillägg till omfattande energieffektiviserande åtgärder. Vi ska fortsätta bidra till att klimatmålen uppnås och med tanke på den takt som industrin hittills har hållit är jag säker på att vi inte bara kan nå men även överskrida målen om vi får den hjälp som behövs av våra beslutsfattare, säger Fredrik Larsson.

Äntligen ett globalt beslut

IMO har arbetat med klimatfrågan sedan mitten av 1990-talet och antog 2011 bindande tekniska och operativa regler om energieffektivisering, i syfte att bidra till begränsning av utsläpp av växthusgaser. IMO antog också ett datainsamlingssystem år 2016, vilket är tänkt att utgöra underlag för framtida åtgärder. Det som fram till i fredags har saknats är en global överenskommelse för den internationella sjöfarten. Pernilla Wallin är ställföreträdande sjö- och luftfartsdirektör på Transportstyrelsen.

– Beslutet är en framgång för IMO och dess medlemmar. Man har haft stor press på sig att visa att sjöfarten tar sin del av ansvaret för att minska påverkan på klimatet, säger hon i ett pressmeddelande och tillägger att den stora utmaningen har varit att hitta ambitionsnivåer som är rimliga och godtagbara för alla världens stater.

Konkreta reduktionsåtgärder

Den initiala strategin innehåller förutom målet diverse vägledande principer som ska beaktas i det vidare arbetet med att utveckla konkreta reduktionsåtgärder, tillsammans med ett antal åtgärdsförslag som kommer att diskuteras och vidareutvecklas de närmaste åren.