Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Regelverk | Miljö

Ny chans att söka miljöstöd i Finland

Kommunikationsministeriet i Finland informerar att rederier nu kan ansöka om miljöstöd för miljöförbättringar i en andra omgång.

Det finns fortfarande EUR 11 miljoner kvar att användas till investeringsstöd för att förbättra miljöskyddet för havsgående fartyg i Finland då kommunikationsministeriet nu ledigförklarar den del av miljöstödet som återstår efter den första ansökningsomgången. Den nya ansökningsomgången inleds den 14 november och handlingarna ska lämnas in senast den 13 december 2013.
Kommunikationsministeriet har redan beviljat sex rederier och 22 av deras fartyg statsunderstöd för investeringar som görs i efterhand för att höja nivån på miljöskyddet. De beviljade stöden uppgår till totalt omkring EUR 19 miljoner. I statsbudgeten för 2013 finns en fullmakt på EUR 30 miljoner för ändamålet.

Skrubbrar eller motsvarande

Stödet gäller åtgärder för att uppfylla de nya svavelreglerna som träder i kraft 2015. Kommunikationsministeriet uppger att investeringsstöd kan beviljas för ”sådana tekniska lösningar som gör det möjligt att ta i bruk alternativa bränslen eller att minska bränsleutsläppen från fartyg”. Som exempel nämner man svavelskrubbrar och ”motsvarande tekniker för att rena avgasutsläpp”. 
Investeringarna ska genomföras före utgången av 2014. I bedömningen av ansökningarna beaktas de faktiska investeringskostnaderna samt de årliga extra kostnaderna för och avkastningen på investeringen under de fem första åren efter det att investeringen tagits i bruk.