Katarina Norén, generaldirektör för Sjöfartsverket.

Fotograf: Henrik Ekberg

Kategori: Ekonomi | Hamn/Logistik

”Därmed stänger vi ärendet och går vidare”

Trots omfattande kritik träder det nya avgiftssystemet i kraft vid årsskiftet.

Sjöfartsverkets omdiskuterade och hårt kritiserade avgiftssystem kommer att införas 1 januari 2018, då också farledsavgifterna höjs med nio procent.

Övertygad

I ett pressmeddelande skriver Sjöfartsverkets generaldirektör Katarina Norén att hon, sedan hon tillträdde i somras, ”lyssnat på branschen, läst era remissvar och bett våra analytiker att gå igenom allt igen.” Trots att hon har fått stor respekt för sjöfartens konkurrenssituation och den omstruktureringen som sker i branschen, så är hon övertygad om att en ändring av systemet krävs. 

Alternativ modell

Vad gäller miljöstyrningen, som inte minst Trafikanalys har kritiserat, skriver hon att Sjöfartsverket, tillsammans med sjöfartsbranschen, Sveriges hamnar, Trafikanalys och Fossilfritt Sverige inför 2019 kommer att ta fram en ”alternativ modell med mer kraftfull styrningseffekt som stödjer de framtidssatsningar som ni gör.”

Utvärderas

Det nya avgiftssystemet kommer att utvärderas under första kvartalet 2018 för att ”kontrollera att avgifterna inte slår fel relativt till de analyser som ligger till grund för modellen.” I pressmeddelandet bifogas ett gediget material där Sjöfartsverket har kommenterat och förklarat alla de synpunkter som inkommit och därmed ”stänger vi ärendet och går vidare” skriver hon. 

De olika avgifterna

  • Den nya modellen innebär att passageraravgiften baseras på antalet passagerare ett fartyg transporterar. Passageraravgifterna är relaterade till fartygets förmåga att debitera sina kunder och räknas utifrån antalet passagerare.
  • Godsavgift baseras på den godsvikt ett fartyg transporterar. På samma sätt som passageraravgiften avgörs godsavgiften på fartygets förmåga att debitera sina kunder för lossad last.
  • Anlöpsavgiften är indelad i fyra olika miljöklasser. Indelningen är baserad på fartygets verifierade poäng enligt Clean Shipping Index (CSI). Om det verifierade värdet är mindre än 75 (D) eller om fartyget inte har någon poäng (E) betalar de 100 procent. Fartyg med CSI-poäng mellan 75-99 (C) betalar 90 procent, 100-124 (B) betalar 30 procent och 125-150 (A) betalar 10 procent av anlöpsavgiften.
  • För att säkerställa att det finns tillgång till lotsar dygnet runt, året om, längs med hela Sveriges kust införs en beredskapsavgift. Kostnaden ingick tidigare i farledsavgiften men bryts nu ut och blir en egen del av avgiften, med syftet att avgifterna ska bli mer transparenta.
  • En startavgift tas ut för att täcka de kostnader som finns vid uppstarten av en lotsning. Den rörliga avgiften för lotsning är tidsbaserad och grundar sig på fartygets nettodräktighet.