Byline: Photographer Conny Wickberg

Fotograf: Conny Wickberg

Kategori: Tank | Ekonomi

Concordia tror på starkare marknad

Trots att årets andra kvartal blev svagare än det första tror Concordia Maritime fortsatt på att marknaden vänder i höst.

Utvecklingen under andra kvartalet blev ingen överraskning för Concordia Maritime AB. Resultatet var svagt, men ändå starkare än motsvarande kvartal föregående år.

Under andra kvartalet 2019 redovisar Concordia Maritime totala intäkter om 563,4 miljoner kronor (jämfört med 426,6 miljoner andra kvartalet 2018). Rörelseresultat för kvartalet uppgick till -7,8 miljoner kronor (-55,5 miljoner), resultat före skatt till -39,2 miljoner (-57,1 miljoner) och EBITDA till 53,3 miljoner (-9,3 miljoner).

Flera orsaker

Rederiet uppger i sin kvartalsrapport att orsakerna till kvartalets svaga marknad var bland annat Opecs produktionsminskning, ett förlängt säsongsmässigt underhåll av raffinaderier inför IMO:s globala införande av 0,5 procents svavelhalt i sjöfartens bränslen 2020 samt omfattande leveranser av nya fartyg. Sammantaget har ett ökat utbud av fartyg i kombination med lägre efterfrågan på transporter till och från raffinaderier bidragit till att trycka ner marknadsraterna.

Tror på återhämtning

Tankmarknaderna har enligt Concordia Maritime under första halvåret 2019 producerat nivåer för reseresultat per dag som översteg motsvarande period för bottenåret 2018 med mellan 50 och 100 procent.

”Vår syn på marknadens utveckling framöver är till stora delar oförändrad. Flera faktorer talar fortsatt för en successivt allt starkare marknad nu under hösten”, skriver rederiets vd Kim Ullman i sin översikt.

Utöver positiva grundförutsättningar som fortsatt hög efterfrågan på olja, säsongseffekter samt en fallande nettotillväxt i tankflottan, nämner han att en omfattande amerikansk export av både råolja och oljeprodukter som en konsekvens av IMO 2020.

Opec-beslut påverkar

Kim Ullman påpekar också att Opecs produktion har stor betydelse för höstens utveckling.

”Vi hade förväntat oss att de vid sitt möte i juli skulle besluta om en stegvis återgång till normal produktionstakt. Så blev nu inte fallet. Om deras beslut avseende en fortsatt produktionsbegränsning kvarstår kommer det troligtvis att innebära att vi inte får den extra förstärkning vi trott och hoppats på. Hur det blir med detta återstår att se. En fortsatt produktionsneddragning skulle fortsätta trycka ned oljelagren, vilka idag ligger i nivå med det viktiga 5-årssnittet för OECD. Det är därför inte osannolikt att Opec redan nu under hösten kommer att ompröva sitt beslut.”

Högre andel på spotmarknaden

Concordia Maritime har valt att inte förlänga befraktningsavtalen för tankfartygen Stena Paris och Stena Provence. Därtill har rederiet utvecklat en ny trad med en kund i Brasilien och avtalat om kontinuerliga resor (CVC – Consecutive Voyage Charter) mellan USA och Brasilien där kunden utnyttjar hela kapaciteten på två PMAX-fartyg, till en fraktprisnivå som beskrivs som ”tillfredsställande”. Kontraktet gäller till och med andra kvartalet 2020.

Ökad geopolitisk spänning

Läget i Hormuzsundet kommenteras också i kvartalsrapporten:

”Här och nu går våra tankar till besättningen på Stena Impero. Den 19 juli bordades fartyget, ett systerfartyg till våra två IMOIIMAX-fartyg, av iranska myndigheter. Stena Impero befann sig vid tillfället på färd genom Hormuzsundet. Den förhöjda risksituationen i och kring Hormuzsundet är olycklig. Cirka en tredjedel av världens alla oljetransporter går genom området. Även våra fartyg passerar där regelbundet. Varje enskild resa bedöms ur ett säkerhetsperspektiv och besättningarnas säkerhet är överordnat. För närvarande passerar vi endast området med militär eskort, vilket än så länge har fungerat väl.”