Fotograf: Centerpartiet

Kategori: Politik | Container | Fartygsutrustning

C: ”Vi vill se en grön skatteväxling”

Centerpartiet vill ge förutsättningar för fler klimatsmarta alternativ inom sjöfarten. Samtidigt tycker partiet att intiativ som HH-ferries elsatsningar i Helsingborg måste löna sig. 

Valet närmar sig, men vad tycker egentligen de politiska partierna om sjöfarten i Sverige och hur vill de utveckla den? Sjöfartstidningen kommer med start i dag och fram till politikerveckan i Almedalen att publicera åtta artiklar om riksdagspartiernas sjöfartspolitik. Först ut är Centerpartiet och dess talesperson för transportinfrastruktur Anders Åkesson. 

Vad anser ni om sjöfarten i Sverige i dag?

– Sjöfarten är extremt viktig för ett exportberoende land som Sverige. Ska vi fortsätta vara ett välfärdsland, baserat på en stor export och import av varor, måste sjöfarten och sjöfartens kontakt med övriga transportslag säkerställas och göras bättre. ”Hamnen” är sällan en slutdestination utan enbart en logistikpunkt för vidare bearbetning/transport till slutkund. Ett transportslagsövergripande synsätt i all trafik- och samhällsplanering är därför nödvändig. Ur ett klimat-/hållbarhetsperspektiv behöver Sverige som en internationell föregångare fortsätta att satsa på fartyg som drivs på miljövänliga bränslen, utveckla våra inre vattenvägar och kustsjöfart. Svenska rederier behöver på flera områden, till exempel inhemsk forskning och utveckling, få förutsättningar att konkurrera på samma villkor som utländska sjöfartsnationer. Att frakta gods till sjöss är både effektivt och bättre för miljön än många andra transportmedel. Sverige har lång kust, stor hamnkapacitet med mer än 52 hamnar och utmärkta inre vattenvägar med stor kapacitet att ta ytterligare godsvolymer med fartyg. Redan i dag står sjöfarten för lejonparten av godsflödet till och från landet, näringen kan bidra mera i den inhemska transportapparaten.

Hur vill ni se att sjöfarten utvecklas?

– Sjöfarten är enormt viktig för en fungerande svensk handel. Svensk sjöfartsnäring är i många avseenden världsledande avseende miljö, säkerhet och konkurrenskraft. Det är då extra viktigt med likvärdig konkurrens globalt just eftersom sjöfart är en global näring. Därför vill Centerpartiet att Sverige ska ställa hårda miljö- och säkerhetskrav på den internationella sjöfarten, att svartlistade fartyg som inte uppfyller miljökraven till exempel inte ska få segla på Östersjön och att sjöfarten ska ingå i handeln med utsläppsrätter, där även utsläppsrätter för kväve- och svaveloxider ska ingå. Centerpartiet vill se en grön skatteväxling där fartyg som drivs med el eller annan klimateffektiv teknik får lägre avgifter och fartyg med högre utsläpp får höjda avgifter, då ställer vi om sjöfarten och minskar utsläppen. En grön skatteväxling för sjöfarten kan till exempel regleras genom farledsavgifter, tyvärr har inte nuvarande regering visat intresse för detta – snarare motarbetat klimatsmarta initiativ – och det är något vi beklagar.

Vad gör ni konkret för att öka trafiken till sjöss?

– Centerpartiet kämpar för bättre förutsättningar för all företagsamhet i Sverige eftersom det är där som jobben skapas. Med växande produktion av varor som sedan exporteras från vårt land ökar behovet av sjöfrakt. Vi vill generellt se mindre regelkrångel för företag och lägre kostnader för att anställa. Det gäller även våra rederier. Centerpartiet vill att svenska rederier ska få förutsättningar att konkurrera på samma villkor som utländska kollegor. Vi vill även att fartyg som väljer elanslutning från land ska slippa energiskatt. Vi vill se lägre avgifter som tas ut från sjöfarten i form av så kallade farleds- och lotsavgifter och att de differentieras enligt resonemang ovan.
Det internationella samarbetet genom IMO (International Maritime Organisation) är positivt för både miljöarbetet och den internationella konkurrensen. I april 2018 kom IMO överens om en initial strategi om att de årliga utsläppen av växthusgaser från den internationella sjöfarten ska kulminera så snart som möjligt och därefter minska med åtminstone 50 procent till 2050 jämfört med 2008 års nivå, och sträva mot fossilfrihet så snart som möjligt. Lika och rättvisa förutsättningar oberoende av ”flaggstat” skall gälla i så stor utsträckning som möjligt. Centerpartiet tycker också att sjöfartens landbaserade verksamhet, till exempel i form av moderna utbildningar inom sjöfart, är prioriterad och fortsatt ska hålla hög kvalitet. I dag finns till exempel olika befälsutbildningar inom sjöfart på Linnéuniversitetet i Kalmar och vid Chalmers Tekniska högskola i Göteborg. Centerpartiet vill säkerställa att studenterna kan få praktiktjänstgöring ombord. Utbildning och praktik av hög kvalitet är av största vikt för sjöfarten i stort och även för en säker skärgårdstrafik, kustbevakning, sjöräddning, kustsjöfart och övrig marin verksamhet.

Vilka är de främsta utmaningarna för sjöfartsbranschen?

– Klimat, miljö- och energiutmaningarna är de största. Sjöfarten, i likhet med övrig transportindustri, har stor påverkan på miljön, ofta negativt genom avgaser, avfall, oljeutsläpp till havs och störningar på sjöars och havs ekosystem. Vi vill minska sjöfartens miljöpåverkan genom ekonomiska incitament, hållbara och kontrollerbara internationella överenskommelser. Det måste kosta att orsaka utsläpp. Centerpartiet förespråkar exempelvis ett handelssystem för kväve- och svaveloxider för att minska sjöfartens utsläppsproblem. En annan för Centerpartiet mycket viktig fråga är säkerheten. Svensk sjöfartstradition är förknippad med hög sjösäkerhet. Genom en stark svenskflaggad handelsflotta kan Sverige med större kraft driva på för internationella överenskommelser och på så vis påverka utformningen av de internationella reglerna för sjöfarten. Efter oljekatastrofer och färjekatastrofer märker vi hur viktiga sjösäkerhetsfrågorna måste vara.
Centerpartiet vill därför:

 • att regelverk för till exempel bättre miljö/SECA snarast fås att omfatta hela Europas kustlinje etc.
 • att sjöfarten ska ingå i handeln med utsläppsrätter, där även utsläppsrätter för kväve och svaveloxider ska inkluderas.
 • att Sverige i högre grad/hårdare än i dag driver stränga miljö- och säkerhetskrav inom de internationella sjöfartsorganen.
 • att svartlistade fartyg som inte uppfyller miljökraven inte ska få lov att trafikera Östersjön.

Hur ser ni på Sjöfartsverkets roll som affärsverk?

– Inte så positivt. Det är uppenbart att interna finansiella utmaningar i Sjöfartsverket hanteras genom att ta ut externa taxor/kostnader som drabbar verkets kunder och det är inte acceptabelt. Sjöfartsverket höjer för andra året i rad de avgifter som tas ut från sjöfarten i form av så kallade farleds- och lotsavgifter. Höjningen har väckt ett ramaskri i branschen som menar att de är alldeles för höga. Avgifterna slår också orättvist mot de rederier som vill ställa om sin fartygsflotta till miljövänligare fartyg. Till exempel har HH Ferries i Helsingborg investerat 300 miljoner kronor för att bygga om två färjor till att drivas med el. Trots det får de också höjda avgifter. Det är varken klokt eller företagsvänligt. På så vis inga incitament för rederier att anstränga sig. Förvånande att nuvarande regering inte reagerar utan låter detta pågå.

Hur vill ni att sjöfarten ser ut i Sverige om tio år och vad krävs för att nå dit?

– Vi vill se en miljövänlig och långsiktigt lönsam sjöfart med goda ekonomiska förutsättningar för fler livskraftiga rederier som gör rätt. Svenska rederier behöver få förutsättningar att konkurrera på samma villkor som utländska rederier. Skandinavien och Sverige kan till viss del betraktas som en ö. Det ger sjöfartsnäringen central betydelse för vårt välstånd och vår handel. Sjöfartsnäringen är, givet rätt förutsättningar, både en miljövänlig och effektiv transportform. Både fjärrsjöfart/kustsjöfart och inlandssjöfart har en stor potential att ta en betydligt större del av nationens transportarbete.

Kommentarer

 • Anonymous

  Vad vill de göra för att öka andelen svenska sjömän i svenskflaggade och svenskkontrollerade fartyg?

 • Nyligen pensionerad tack och lov.

  Ja. Snacka kan de, politikerna. Handelsflottan är snart ett minne blott. Men babbla på bara….

 • Anonymous

  Skönt med ett parti som lyfter sjöfartsfrågan. Inte många som vill vidröra den i allmänhet.

 • Anonym Nr2

  Ett sånt jätte hån, TT-Line byggde världens mest miljövänliga fartyg, & de där sk. miljönissarna & S gav inte en möjlighet till någon sk. växling, bara spel för galleriet!

 • Per Nilsson

  Den förra regeringen gjorde ju inget för att påskynda tonnageskatten. Nuvarande har infört den men mycket annat återstår. Tråkigt när man klagar på vad nuvarande regering gör och inte gör när man själv var passiv. Man blir inte särskilt klokare på politiker. Skall bli intressant att se hur det blir med nya slussar i Trollhättan och muddring i Göteborg.

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.