Fotograf: Privat

Kategori: Arbetsmarknad | Regelverk | Säkerhet

Anställda kritiska till neddragningar

De anställda är kritiska mot Transportstyrelsens nedskärningar på sjöfartsverksamheten i Göteborg. De anser att en konflikt med ledningen ligger bakom.

Transportstyrelsen har beslutat att säga upp 8 fartygsinspektörer på kontoret i Göteborg. Anledningen som ges är att det finns ett stort ekonomiskt underskott i främst Göteborg beroende på att allt fler rederier flaggar ut.

Men Michael Johansson, förste fartygsinspektör och fackligt ombud, och Tryggve Rosengren, förste fartygsinspektör, är båda väldigt kritiska till ledningens beslut.

”Ingen rimlig chans att vi klarar det”

– Efter uppsägningarna blir det bara 4 inspektörer kvar på vårt kontor som då ska sköta cirka 600 inspektioner och tillsyner per år, berättar Tryggve Rosengren.

– Det finns ingen rimlig chans att vi ska klara av det, menar Michael Johansson.

Bakomliggande konflikt

De berättar för Sjöfartstidningen att de sedan en tid haft en konflikt med ledningen inom Sjö- och luftfartsavdelningen på Transportstyrelsen. Enligt de båda så finns det flera orsaker.

– Bland annat var vi kritiska mot tillsättningen av en sektionschef här i Göteborg, säger Michael Johansson.

– Vi hävdade att han inte hade någon sjöfartskunskap. För ett år sedan blev vi därför anklagade och utredda av ledningen för kränkande särbehandling. Och ledningen hotade med att lägga ner hela kontoret om vi inte rättade in oss i leden.

Utredningen om kränkande särbehandling anmälde personalen till Arbetsmiljöverket, då de ansåg att det var fel att den sköttes internt. Något som även Arbetsmiljöverket ansåg och de har därför bett Transportstyrelsen att de ska göra en ny utredning, som sköts externt. Den utredningen är ännu inte klar.

”En av alla felkällor”

Dessutom är de kritiska mot ledningens kostnadsberäkningar.

– De menar att vi har har ett underskott på 7 miljoner i Göteborg, 9 miljoner i hela verksamheten. Men vi förmodar att det är en felberäkning, berättar Tryggve Rosengren.

Han menar att Göteborgskontoret förra året skötte nästan hela Norrlandsområdet, därför att Stockholm inte hade resurser tillräckligt.

– Då räknas, som vi förstått det, intäkterna till Stockholms fördel, medan kostnaden hamnar här i Göteborg. Det är bara en av alla felkällor.

Antalet inspektörer halverade

– Sedan är det frågan om utflaggningarna också, säger Michael Johansson och fortsätter:

– Bemanningsanpassningarna för det har redan gjorts. Hela styrkan med fartygsinspektörer har mer än halverats sedan utslagningarna började. 2009 var vi sammanlagt 62 stycken. Efter denna nedskärningen är det bara 28 kvar i hela landet.

Enligt Michael Johansson och Tryggve Rosengren så är ledningen medvetna om att inspektörerna redan idag inte hinner utföra den tillsynen som de ska utföra enligt lagen.

– Men trots det svarar de att budgetkraven väger tyngre.

Håller inte med om kritiken

Erik Eklund, ställföreträdande sjö- och luftfartsdirektör på Transportstyrelsen håller inte med om kritiken som riktas mot ledningen.

– Grunden för nedskärningen är rent ekonomisk, säger han. 

– Det har inte på något sätt med ärendet om kränkande särbehandling att göra.

Han tycker snarare att ärendet har skötts på det sätt som det ska göras.

– Vi har gjort en analys och kommit fram till att det behöver skäras ner i Göteborg. Förfarandet har följt all existerande praxis som vi har i Transportstyrelsen.

Kommentarer

 • Anonymous

  Mitt långa liv har lärt mig att det är livsfarligt att trampa en byråkrat på tårna eller slå han/henne på fingrarna.

 • Anonym

  Lekstugan i Transportstyrelsen måste upphöra. Nu raderar man i ett slag ut kompetensen inom myndigheten,
  i Sveriges rederi tätaste stad och i nordens största hamnstad. Det har gått för långt med negligerandet av sjöfartens intressen inom myndigheten. Chefer som har sin bakgrund i luftfarten sitter nu och styr sjöfartverksamheten med den avsaknad om bransch kännedom man borde kunna kräva på en myndighet. Chefer som har haft sjöfarts bakgrund har fått gå då man försökt att försvara branschens intressen. Det är hög tid att den nya ministern och dennes medhjälpare ser till att Transportstyrelsen får en kompetent ledning som förstår vikten av myndighetens roll för respektive trafikslag och även har förmåga att respektera den.

 • Anonymous

  Nu drabbar även utflaggningen även landjobben. Kanske de börjar hända något i politiken.

 • Anonym

  Det som är särskilt trist är att neddragningarna i Göteborg till stor del hade kunnat undvikas om man vid Transportstyrelsens bildande 2009 inte hade skapat nya och kostsamma chefsnivåer. Detta har väl de flesta märkt av genom höjda avgifter. När Sjöfartsinspektionen tidigare fanns så var organisationen tämligen platt men det fungerade väl. Nu är bilden en helt annan och cheferna förutsätts inte längre ha sakkunskap utan ska ägna sig åt att ”leda” verksamheten. Eftersom ekonomin inte går ihop så måste Transportstyrelsen ”effektivisera” verksamheten genom uppsägningar. Gissa en gång vilka som får gå respektive sitta kvar..

 • Anonymous

  Som ansvarig för ett mindre rederi har jag senaste år kännt av problematiken i Transportstyrelsen. Vi har alltid haft ett nära samarbete med inspektörerna vilket gynnat företaget och dess framtida visioner. Senaste år har detta samarbete blivit betydligt sämre på grund av att allt ska gå vi deras huvudkontor. Priset har gått upp och servicen som vi hade tidigare har blivit sämre.
  Det är beklämmande att som utomstående se hur en myndighet tappar greppet.

 • Anonymous

  Lägg ner Sverige! Låt Putin ta över! Lär inte bli sämre och ryssarna kan vår skärgård bättre än oss själva.

 • inspektör

  Bevis finns att ledningen hade för avsikt att lägga ner kontoret redan förra om vi inte rättade in oss i ledet. Dessutom har alltid GBG kontoret fått kritik från ledningen att vi är för redarvänliga, ställer upp på kort varsel och hjälper till med snabba beslut som inte Huvudkontoret reder ut. Inspektörerna i GBG anses som erfarna då sista anställningen var 2007 så det finns en rejäl erfarenhetsbank. Personaldirektören sa att man bör byta jobb vart 5:e och tyckte det var konstigt att vi varit så länge i Transportstyrelsen.

 • Göteborg

  Så blir det när man inte stryker 2 våningen medhårs.Anställda ska bara sitta och hålla med på mötena.Om man samtidigt spelar golf på fritiden med chefen så klättrar man fort,sen att man inte kan någonting om det man ska pyssla med är mindre viktigt.

 • Norrland

  Märkligt! Det är Gbg-kontoret som räddat oss i Norrland de sista åren.. Ledningen verkar helt ha tappat greppet!

 • Göteborg

  Helt inkompetent ledning som inte har någon kännedom om sjöfart, kanske bättre att dom går så vi får en fungerande inspektionsverksamhet igen, bättre va det på Fransons och Nordströms tid.

  • Bara jag

   Franson och Nordström satt med i syföreningen och lyssnade på skvaller. Genom hörsägen skapade de sig uppfattningar om andra.
   Även på den tiden åtgick halva deras kapacitet att sopa skit under mattan och dölja alla korkade misstag de själva och andra i deras sociala korruptionskretsar begått.

 • Anonymous

  Problemen började när man slog ihop Sjöfartsinspektionen och Luftfartsinspektionen till en avdelning. Den viktigaste chef positionerna har blivit tillsatta av personer från Luftfartsinspektionen.
  Chefer som inte kan eller vet någonting om sjöfart. Det har uppstått en irritation och frustration inom avdelningen, som man vill kväs genom att stänga Göteborgskontoret. Göteborg har i dag landets mest kompetenta sjöfartsinspektörer.

  • Dp

   Vad konstaterar du uttalNdet att Göteborg har de medt kompetenta Inspektörerna på? Är de verkligen bättre än sina kollegor i Malmö och Stockholm?

  • Anonymous

   Det är väl vad de säger själva, att de är de mest kompetenta.
   Det råder värsta ryggkliarmentaliteten och sociala korruptionen, sju resor värre än Västtrafik.
   Man sitter i en dumklubb och kommer överens om vad som är rätt, utan att ha en aning om vad man sysslar med. det gäller samtliga nivåer.

 • Anonymous

  Sjöfart är en komplex värld och en ultimat global verksamhet som för utomstående utan tidigare erfarenhet tycks svår att förstå. Alla som har varit med ett tag inom shipping har även tidigare upplevt hur det går när myndigheter, rederier eller andra aktörer anställer chefer utan tidigare erfarenhet från shipping. Verksamheten går utför ganska fort. Vissa har haft kompetenta styrelser som insett misstagen och räddat företagen/verksamheten genom att byta tillbaka ledningen till shippingkunnigt folk. Andra har det gått sämre för. Flyg är en bransch som kräver branschkunskap. Shipping är en helt annan bransch som kräver branschkunskap. Två olika branscher kräver olika kunskaper – borde inte vara svårt att förstå, eller?

 • Skattebetalare

  Ja, men är det någon nyhet i myndighetsvärlden 2014? Chefer som är tillsatta på helt politiska meriter uppe på toppen, som sedan väljer nästa led för att ha en bekväm tillvaro, d.v.s sådana som inte har någon sakkunskap utan bara prioriterar administration och byråkrati. Hur ska dessa individer utvärdera ett hantverksmässigt jobb som kräver lång och gedigen erfarenhet? Och ska det rationaliseras då blir det givetvis genomfört på den nivå där man tror att det är oskadligt, d..v.s på den nivå där arbetets förutsättningar är okända. Det för med sig att myndigheterna växer och blir allt mer övertunga, och oöverskådliga. Det värsta med det hela är att den fackliga strukturen förvandlas på samma sätt, och kommer enbart att fungera som stödtrupp för ledningen. Medlemmarnas intresse ute bland yrkesfolket har dom ingen aning om så därför kan man lämna dom därhän!
  Men kämpa på ni som nu blivit berörda för förr eller senare kommer någon politiker som inte gillar att alla våra skattepengar går till icke produktiv byråkrati. En ren sysselsättningsfabrik för jurister och liknande akademiker!

 • Anonymous

  Tänk ketchupflaska. Det är alltid i toppen problemet sitter…

 • Anonymous

  Det har rått en osund miljö där länge, övergången från Sjöfartsverket till Transportstyrelsen förvärrade relationerna mellan ledning och anställda ytterligare. Man informerades vid övergången att passade inte den nya stilen var man välkommen att säga upp sig. Jag jobbade där i närmare 17 år och sade upp mig för snart tre år sedan, mycket på grund av att det fanns ett inkompetent mellanskikt av ja-sägare som verkade ha tillsatts av ett ledarskikt som var övertygade om sin egen förträfflighet. Efter besiktningar kunder kunder ringa och vara missnöjda med antalet brister, man blev då tillsagd att ”ta bort brister” – vilka som helst tydligen, eftersom inga brister ifrågasattes i sak. Kunder ringde och uttryckte missnöje med besiktningar med hänvisning till inspektörens person, utan att en enda brist bestreds i sak. En uppfattning rådde om att alla strävade åt samma håll, att vi levde i en sorts utopi där alla verkade i symbios. Vid minsta missnöje fanns det alltid en förstående överinspektör som gjorde alla sina bedömningar godtyckligt och helt utan koppling till det som borde vara dennes roll eller vad som fanns i regelverk. Flaggstatens unika roll som ”last line of defense”, att utan kommersiellt intresse gör vad som var bäst för miljö och säkerhet, fick ge vika för egenintresset att marknadsföra sig själv, i viss mån ta parti emot sina egna inspektörer och för redare. Då man på något sätt yttrar misstro han de överinspektörer som delade på tjänsten en unik möjlighet att spendera en stor del av sin arbetstid till att misskreditera enskilda anställda och marknadsföra sin egen uppfattning om vad som är rätt respektive fel till deras överordnade. Jag skrev en avvikelse till huvudkontoret om ett allvarligt tjänstefel begånget av överinspektörerna, min nästkommande arbetsdag fråntogs jag alla mina arbetsuppgifter. Dagen efter att jag klagade på det förfarandet beslagtogs min dator för kontroll för eventuella otillåtna filer, den packades in och skickades till Norrköping. Där fanns inga sådana, men syftet var förstås att kränka, förnedra. Då jag återfått mina arbetsuppgifter nagelfors mina granskningar av stabilitetshandlingar av överinspektörer utan ett av dem önskat resultat – de begrep helt enkelt inte. En lika omedveten ledning verkade svälja allt med hull och hår, mycket tack vare den exklusiva möjlighet att dra sin version, förneka avvikelsen m.m. Jag hade en ombyggnadsbesiktning och presenterade en lista med sådant som måste åtgärdas för att klassa fartyget i enlighet med redares önskemål. Listan var mycket omfattande. Redaren kontaktade en bekant med ett liknande fartyg, som berättade att han fick ett sådant certifikat tillsänt per post HELT UTAN besiktning, och ännu mindre någon lista med erforderliga åtgärder(!) Det gällde ett IMO certifikat, vilket Sverige förbundit sig i IMO att hålla en överenskommen standard för att utfärda. Resultatet blev att de skickade ett likadant certifikat per post till det första fartyget(!) och associerade det certifikatet till en besiktning som jag(!) hade gjort för fribordscertifikat ett halvår tidigare. Med sådana handlingar är det naturligt att runda sina överordnade och istället försöka göra det som man själv anser bäst för sjösäkerheten i den roll man har. Favoriserandet av ja-sägare är ett tecken på att något högre upp fungerar väldigt dåligt. F.ö. tror jag att det är symptomatiskt i samhället, det med ”värdegrund” som är stort i Transportstyrelsen likväl som i samhället används för att begränsa demokratin och åsikter, den fria tanken. Tolkningen av värdegrund görs godtyckligt för att utestänga synpunkter som inte gynnar en själv. Kommunikationen emellan ledningen och mellanchefer framstår som rena syföreningsmötena, med skvaller och rykten oftast helt utan substans. Man ska tycka bra respektive illa om rätt personer. De har en förmåga att samsas om inkompetens så att ingen kompetent kommer in och förstör deras rollspel, som fjärmat sig alltmer från verkligheten.

 • Utflaggningsdrabbad Maskinist

  Hmm, borde väl behövas fler inspektörer framöver för att kontrollera att fartygen uppfyller seca kraven f.o,m 1 jan 2015. ???

  • Göran Ehrenpohl

   Det finns uppgifter om att Sverige ska ta 400 oljeprover 2015,
   det kommer vi inte att klara. Transportstyrelsen har tänkt sig att vi ska ta betalt för oljeproverna.
   Hur det nu ska gå till, är det tillåtet? EMSA har bestämt att Sverige ska göra 496 Port States årligen, de flesta i Göteborgsområdet. Dessutom brukar vi hjälpa Stockholm med norrlandshamnarna.
   Detta är naturligtvis inte bra för Svenska Rederier som spelar i den högsta divisionen.
   Jag tror att det är dags informera EMSA om läget.

 • Loppan

  Var det inte i Göteborg som en inspektör kontrollerade rederiet där han själv satt i styrelsen för något år sedan. Jag förstod att han efter det avskildes från sin tjänst för att börja på deras huvudkontor i en befattning där han sedan skulle kontrollera kvaliten på inspektörerna runt om i landet. Till vår stora förvåning dök han sedan upp som chef i Göteborg.
  Vad som utifrån är slående inom er myndighet är att de personer som klättrar i hierakin är de minst lämpade och de ”filuerer” som man inte verkar veta vad man ska göra av.
  Höjden av dumhet mötte jag i telefon när chefen på erat kontor visade sig vara någon som suttit med flygadministration och inte förstod inebörden av mina frågor.
  Kan ni inte gå tillbaka till Sjöfartsverket där allt fungerade och servicen var hög.

  • Donsö

   Ja hur tänker Ingrid Cherfils när hon sätter Luftchefer på Sjöfartsinspektionen, jag hoppas verkligen att man inte gör motsvarande på Luft för då törs jag inte flyga i frammtiden…

 • småredare

  Det är ett stående skämt bland redare i Göteborg att en tankredare ringde till överinspektören för 5-6 år sedan och meddelade att han avsåg flagg ut sina fartyg. Överinspektören sade då ”va bra, vi har alldeles för mycket att göra här” (!)
  Ganska anmärkningsvärd inställning hos en chef. Varför får en sådan person en ledande befattning, saknas det ”go” i organisationen? Hur hanteras då personer som har ”go”?
  Sådant kan leda till stor vantrivsel.

 • Anonymous

  kan väl passa bra bland alla luftbolag nuförtiden!

 • Inte förvånad

  Hade för några år sedan kontakt med TS i Göteborg, bland annat för godkännande av dokument, och för inspektioner. Dokumenten blev uppdaterade under processens gång. Efter en del tid utan någonting egentligen hände, tryckte vi på för att få tillbaka dokumenten, speciellt det senaste som var uppdaterat. Vi fick tillbaka bägge, godkända av TS. De rättningar som vi hade gjort under tiden och som var påtalat till TS, var också godkända. Alltså hade bägge dokumenten lägat utan att någon hade tittat på dem, men de var bägge stämplade och godkända…. Inspektionerna som de gjorde var minst sagt undermåliga. Kapten och jag gick bakom inspektören och vi tittade på varandra vid ett par tillfällen med blicken ”va, missade han det?”. Jag vill säga att TS i Sverige generellt är ineffektiva, och en del inspektörer inkompetenta. För mycket fokus har varit på att markera revir, omorganisera och interna strider. Gör som resten av värden, delegerar till klassen, ta bort nationella särkrav, anställ inspektörer baserat på deras kompetens och inte på nepotism, då kanske TS kan få en effektiv organisation som förvaltar skattebetalarnas pengar optimalt.

  • Anonymous

   Dokumenten kan ha godkänts med anmärkningar. Anmärkningarna ska då finnas i ett dokument med samma diarienummer som anges i stämpeln. Det behöver inte vara fel.
   Besiktningar är stickprov och brister kan missas, dessutom lägger många inspektörer ribban på en nivå med sjösäkerheten som mått.
   För övrigt håller jag med dig. Situationen kan vara en fingervisning om hur det kan ha gått till vid Roms fall, där egenintresse tog över då fel personer satt i ansvarsställning.

   • Anonymous

    Hmm, Roms sönderfall är inte belagt. Det finns teorier i olika riktningar. T.ex. en att dricksvattnet transporterades i blyklädda vattenrör och därmed orsakade hjärnskador. I och för sig verkar PK-maffian i Sverige drabbats av motsvarande hjärnskador.

    Sverige har inte råd med välfärden längre. Så nu gäller det att så fort som möjligt göra sig av med allt som kostar pengar. Det viktiga är att Bert Karlsson blir miljardär…

    • Anonymous

     Jag förmodar att du menar Bert Karlssons asylboenden. Jag tror att få här är förberedda att koppla detta till invandringen via felaktiga tillsättningar av chefer.

     För de flesta är det så långsökt att effekten kan bli motsatt den önskade, p.g.a. minskad trovärdighet, vare sig du har rätt eller fel.

 • Anonymous

  Intressant att staten som arbetsgivare väljer att avskeda folk. Jag trodde att de, oavsett om jobben är varaktiga eller ej, skulle sysselsätta folk. Sosse-vänstern har ju lovat jobb till alla under 25 inom 90 dagar….

 • Anonymous

  Märkligt att det skall gå att klara sig så länge utan att fullgöra alla de arbetsupgifter som de faktiskt har. Jag klagar då inte på inspektörerna utan på deras huvudkontor som inte inser att det går en massa mindre fartyg utan egentligen giltiga certifikat. Jag kan inte förstå hur detta kan få fortgå, dvs certifierande utan egentlig inspektion / tillsyn så som det skall göras. Förr eller senare så kommer det nån olycka med fartyg som inte fått inspektion men ändå fått certifikat, kanske det i alla fall kan sopas under mattan men så skall det ju inte vara. Ledningen skulle nog öppna en förslagslåda ock sätta sig och läsa igenom vad det är som försegår och lyssna på föreslagna lösningar.
  Om TS inte klarar av att göra sina inspektioner så är det mycket hög tid att de lägger ut det mindre tonnaget på privata firmor ”med kompetens” och låter dessa göra besiktningarna.
  Inför no blaming culture så blir det bättre i TS.

 • Staten och kapitalet

  Det är samma i deras förra organisation. Sjöfartsverket renoverar huvudkontoret för 40 miljoner som vi givetvis får stå för genom farledsavgifter. De hävdar att de lyckats få en bra ekonomi men får 800 miljoner i anslag som används för att lappa deras usla ekonomi. De använder bulvaner för att hyra ut sin konferensanläggning på Arkö till privat och kommunal verksamhet. De löser ut lotsar som visat på brister i säkerheten och straffkommenderar obekväma personer. Är glad och tacksam över att ha jobb i den privata sektorn.

 • Theresia B

  När det blir för mycket luft i vatten förlorar det möjligheten att hålla fartyg flytande.

 • albin

  Så rätt,så rätt mycket fyndigt inlägg.

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.