Fotograf: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Kategori: Politik | Regelverk

Regeringen vill ha enklare sjöfartsregler

Regeringen vill främja sjöfarten – flera regelförenklingar föreslås i ny lagrådsremiss.

Inom ramen för det fortsatta arbetet med sin maritima strategi beslutade regeringen i dag om en lagrådsremiss med syfte att förenkla flera regler för sjöfarten. Det innebär att regeringens förslag till ändringar i Sjölagen granskas av Lagrådet och om rådet inte hittar några hinder lägger regeringen fram förslagen i en proposition till riksdagen.

Underlättar ägande

Regeringen föreslår i remissen flera lagändringar, de flesta gällande mindre tonnage:

  • Registreringen av mindre skepp förenklas. Fartyg kommer bara att räknas som skepp om deras skrovlängd är över 24 meter – i dag gäller minsta längd 12 meter och minsta bredd 4 meter. Detta innebär att pantsättningen av skepp genom pantbrev och inteckningar bara kommer att gälla de lite större fartygen som fortfarande klassas som skepp. Detta underlättar ägande och användande av mindre fartyg i de maritima näringarna.
  • Registreringsskyldigheten för båtar utökas till att inte bara omfatta båtar som används i vissa yrkesmässiga syften utan även andra båtar, men då bara om skrovlängden är 15–24 meter.
  • Möjlighet till villkorad tillfällig registrering i fartygsregistret införs. Detta för att underlätta överföringen av skepp som köpts i utlandet där det landets register kräver att skeppet registreras i Sverige innan det kan lämna det gamla hemlandets register.
  • Rätten till särskiljande skeppsnamn avvecklas, eftersom skepp i dag identifieras med sitt IMO-nummer.

”Handlar om jobben”

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 februari 2018.

– Regeringen vill utveckla den svenska sjöfarten. Det handlar både om jobben, transporteffektiviteten och klimatet. De regelförenklingar som nu föreslås i lagrådsremissen är ytterligare en bit i regeringens arbete för att främja sjöfarten, säger infrastrukturminister Anna Johansson i regeringens pressmeddelande.