Fotograf: Concordia Maritime

Kategori: Tank

Tror på stärkt tankmarknad

I en marknadsuppdatering skriver Concordia Maritimes vd Kim Ullman att rederiet tror på en stärkt tankmarknad från och med sommaren.

För närvarande är tankmarknaden fortsatt mycket svag och ingen nämnvärd förändring väntas under innevarande kvartal. Så skriver Kim Ullman, vd för Concordia Maritime, och fortsätter:

– Men, som vi skrev i bokslutskommunikén för 2020, tror vi på en gradvis stärkning från och med andra kvartalet. För detta talar flera samspelande faktorer.

Fortsatt ökande efterfrågan

Med vaccin, stimulanspaket och allmän optimism går den globala återhämtningen nu helt klart åt rätt håll, menar Kim Ullman.

– Vi, och många andra, gör bedömningen att konsumtionen av olja under andra halvåret återhämtat sig så pass mycket att det ger en positiv effekt på efterfrågan på tanktransporter. 

Lagren fortsätter att minska

Saudiarabien meddelade i januari att de avsåg minska produktionen av olja med ytterligare en miljon fat per dag under februari och mars. I kombination med ökad konsumtion medför detta att oljelagren i stadig takt fortsätter att minska runt om i världen ner mot det så kallade femårssnittet.

– För tankmarknaden är vägen dit ett riktigt stålbad, men också en grundförutsättning för att marknaden på sikt ska lyfta. 

Rekordlåg nettotillväxt i flottan

Nettotillväxten i flottan 2021 och 2022 väntas uppgå till cirka två procent, vilket är en historiskt låg nivå enligt Kim Ullman. I nuvarande läge läggs det heller i stort sett inga nya beställningar, vilket gör att den låga tillväxttakten successivt förlängs.

Tillväxtländer i Asien väntas framöver fortsätta stå för en växande andel av ökningen i oljekonsumtionen, vilket bidrar till ökade distanser och därmed även ökat transportbehov.

Utrymme för stora svängningar

Kim Ullman påpekar att tankmarknaden i grund och botten är en ”tight” marknad, det vill säga det finns inget stort överutbud av fartyg även idag.

– Trots att marknaderna är dåliga nu har ändå alla fartyg någorlunda kontinuerlig sysselsättning och inga fartyg ligger upplagda. Detta innebär att redan små förändringar i efterfrågan på tankfartyg kan ge stort utslag på fraktraterna. I en ”normal” marknad brukar utnyttjandegraden av den totala fartygsflottan ligga runt 85 procent. Vid 90 procent är marknaden superstark, vid 80 procent väldigt svag.

Gott utgångsläge

Under den svaga tankmarknaden gör Concordia Maritime nu vad de kan för att ha ett så gott utgångsläge som möjligt när utvecklingen väl vänder.

– Vi har under det gångna året dockat fem av fartygen i flottan och ska göra ytterligare tre dockningar under våren. Utöver periodiskt underhåll och uppgraderingar har vi även installerat lagstadgade system för rening av ballastvatten. Att göra detta i en svag marknad är givetvis bättre än i en stark, då intjäningen ändå är dålig. När marknaden väl vänder kommer vi därigenom kunna ha fullt fokus på att serva våra kunder – och därigenom faktiskt börja tjäna pengar igen.