Fotograf: Stena Bulk

Kategori: Tank

Tror på starkare suezmax-marknad

Concordia Maritime och Stena Bulk hyr tillsammans in ytterligare en suezmaxtanker för poolen Stena Sonangol Suezmax.

Inkontraktering av ytterligare ett suezmaxfartyg innebär enligt Concordia Maritime att rederiet ytterligare stärker sina positioner inom råoljetanksegmentet.

Dessutom förlängs utbefraktningen av P-MAX-tankern Stena Paris. Fartyget har sedan 2013 använts av samma kund för konsekutiva nischfrakter av raffinerade petroleumprodukter i främst Asia Pacificområdet.

Gemensam inbefraktning

Det nu inkontrakterade suezmaxfartyget är på 158.000 dwt och byggt i Korea 2015. Kontraktet är på 12 månader. Fartyget sysselsätts från och med juli på spotmarknaden inom Stena Sonangol Suezmax-poolen. I likhet med tidigare genomförda inbefraktningar görs även denna tillsammans med Stena Bulk. Concordia Maritimes andel uppgår även här till 50 procent.

– Vi fortsätter att agera utifrån vår tro på en gradvis allt starkare marknad från och med hösten 2018. Sammantaget har vi nu kontrakterat in fyra suezmaxfartyg till vardera 50 procent. Genom inkontrakteringarna har vi ökat vår intjäningsförmåga och den svaga marknaden har inneburit att vi kunnat ingå kontrakten på en för oss fördelaktig nivå, säger Kim Ullman, vd för Concordia Maritime, i ett pressmeddelande.

Sex fartyg

Under det senaste halvåret har Stena Bulk utökat sin flotta i Stena Sonangol Suezmax-poolen med sex suezmax-råoljetankfartyg.

– På en sedan länge generellt stabilt låg marknad har vi på senare tid sett möjligheterna att kunna utnyttja vår affärsmodell gentemot den nuvarande marknaden. Med vårt framgångsrika kommersiella management anser vi oss trots fortfarande rätt svåra förutsättningar kunna göra positiv skillnad och har därför nu chartrat in sex fartyg. Vi har en bra förutsättningar till att bygga ut vår pool till att omfatta ett trettiotal suezmax-fartyg och utökningen beräknas ske med hjälp av partners och fortsatt inhyrt tonnage. Vi utvärderar marknaden kontinuerligt och agerar därefter, kommenterar Erik Hånell, vd Stena Bulk, i ett pressmeddelande.

Joint venture

Stena Sonangol Suezmax-poolen etablerades 2005 och omfattar omkring cirka 25 suezmax-fartyg. Den genomsnittliga åldern för fartygen är drygt sju år.

Poolen drivs som ett joint venture som till lika delar ägs av Stena Bulk och det angolanska, statliga oljebolaget Sonangol. Operation och befraktning sker från Stena Bulks kontor i Göteborg, Houston och Singapore. Suezmax-fartygen sysselsätts på den öppna spotmarknaden runt hela världen. Ett suezmax-fartyg är 270 meter långt, 50 meter brett och har en dödvikt på 160.000 ton.

Lyckat poolupplägg

– Vi har nu en relativt lång historia med vår gemensamma pool och en långsiktig partner. Det finns som vi sett många fördelar med poolupplägget, inte bara logistiskt utan bland annat att kunna ta del av en större marknadsposition och generellt en möjlighet att sprida de risker som uppstår genom svängningarna på en volatil marknad. Men upplägget ger även andra möjligheter till gemensam utveckling med en partner med samsyn. Tillgång till vår globala täckning med support och en hög användningsgrad till följd av vår operationella excellens är också viktiga faktorer, säger Erik Hånell.

Han tillägger att Stena Sonangol Suezmax-poolen har lyckats väl.

– Vi ligger i topp när det gäller intjäning, både jämfört med index och konkurrerande pooler och suezmax-flottor.