Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Politik | Regelverk

”Tonnageskatten viktig komponent”

Enligt Trafikanalys fortsatte både EU:s handelsflotta och den globala handelsflottan att växa under 2014 samtidigt som det svenskregistrerade tonnaget minskade.

Trafikanalys senaste rapport om svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation visar att det svenskflaggade tonnaget fortsättningsvis har minskat, medan den svenskkontrollerade flottan har haft en positiv utveckling. Statistikdelarna i rapporten gäller för 2014 medan övrig rapportering mestadels behandlar händelser som är relaterade till 2015.

Sammantaget uppges förutsättningarna för sjöfart i Sverige utvecklas i rätt riktning. 

Tonnageskatten

I rapporten konstateras att den maritima strategi som regeringskansliet presenterade under 2015 är ett viktigt dokument som klargör ambitioner och aviserar kommande statliga insatser för sjöfart och den maritima sektorn.

I den systematiska genomgången av hur viktiga konkurrensfaktorer har utvecklats fastställs bland annat att tonnageskatten framstår som den viktigaste komponenten vad gäller skatter och andra regelverk. Trafikanalys bedömer att tonnageskattesystemet kommer leda till en minskad utflaggning, medan en ökad inflaggning torde kräva mer långtgående åtgärder.

Förenklade regler

Regeringskansliet har också bedrivit ett särskilt regelförenklingsarbete avseende sjöfart för att bland annat underlätta köp och försäljning av fartyg och registrering i samband med bareboatcharter. Vidare konstateras att det lägre oljepriset kompenserat för de tilläggskostnader som svaveldirektivets inneburit och att direktivet inte fått de negativa effekter för sjöfarten som tidigare befarats.

Inom bemanningsregler och bemanningskostnader noteras inga förändringar av större betydelse under 2015. Det råder fortsatt kompetensbrist framförallt på personal inom det tekniska området.

Sjöfartsstödet nödvändigt

Sjöfartsstödet utvidgades 2014, något som uppges vara fortsatt positivt för den svenska sjöfartens konkurrenssituation. Enligt rapporten har 18 beslut om sjöfartsstöd överklagats efter ändringen. Diskrepans har funnit bland annat om i vilken utsträckning fartyg varit sysselsatta och om betydelsen av ”internationell konkurrens”. Vidare konstateras att det är möjligt att lagen kommer att behöva förtydligas.

Man fastslår också att rederierna inte skulle kunna bedriva den verksamhet de gör idag utan sjöfartsstöd: ”Rederierna skulle förstås kunna anpassa verksamheten på annat sätt men den sannolika anpassningen skulle vara att de svenskregistrerade fartygen skulle flaggas ut.”

Delegerad tillsyn

Utvecklingen inom området administration och tillsyn framstår sammantaget som positiv och det särskilt för svenskflaggad sjöfart. Transportstyrelsen har gjort betydande förändringar inom administration och tillsyn. Bland annat har en delegerad tillsyn införts, vilket innebär att tillsynsavgifterna sänks påtagligt. Denna förändring uppges specifikt komma svenskflaggat tonnage till del.

Sjöfartsverket höjde under 2015 lotsavgifterna med 5 procent, medan den fartygsbaserade farledsavgiften sänktes. 

Forskningsfinansiering betydelsefull

Forskning och Innovation förefaller utvecklas väl enligt rapporten och den statliga forskningsfinansieringen via Trafikverket har visat sig betydelsefull. Lighthouse är fortsatt en viktig svensk aktör inom området och Sjöfartsverket har varit framgångsrika i att etablera internationellt utvecklingssamarbete med relevans och kvalitet.

Små marginalkostnader

En viktig faktor för att bedöma konkurrensvillkoren mellan de olika trafikslagen är i vilken utsträckning trafikslagen betalar för sina egna externa marginalkostnader. Dessa är främst miljökostnader som uppstår på grund av utsläpp av luftföroreningar, men även infrastrukturslitage, buller och trängsel.

Sjöfartens storskalighet gör den mindre flexibel men bidrar också till att dess marginalkostnader är små räknat per tonkilometer.

I likhet med fjolåret konstateras att sjöfarten, framför allt vid en jämförelse med lastbilstrafiken, är något missgynnad avseende skatter och avgifter i förhållande till trafikens samhällsekonomiska marginalkostnader. 

Trafikanalys har för tredje året genomfört denna systematiska genomgång av hur svensk sjöfarts konkurrensvillkor har utvecklats under året. Rapporten omfattar även hamnarnas konkurrenssituation och sjöfartens konkurrens med andra trafikslag.