Kategori: Politik

Tonnageskatt uteblir från nytt sjöfartspaket

I maj är det tänkt att infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd ska presentera en svensk sjöfartsstrategi, men det lär knappast innehålla ett förslag på tonnageskatt.

För i en skriftlig fråga från den moderate riksdagsledamoten Ulf Berg till finansminister Anders Borg om denne har för avsikt att ”vidta några åtgärder för att klarlägga de frågeställningar som kvarstår kring tonnageskatten”, visar Anders Borg med all tydlighet i sitt svar att ett införande av tonnageskatt ligger långt ner på prioriteringslistan. Istället vill finansministern fortsätta att utreda denna (sjöfarten) i hans mening skattegynnade näring.

”Jag ser det som nödvändigt att frågan om tonnageskatt analyseras i ett bredare perspektiv där även övriga stöd för sjöfarten beaktas. I dag är sjöfartsnäringen en skattemässigt gynnad bransch och erhåller ett omfattande sjöfartsstöd samt har byggt upp stora latenta skatteskulder genom överavskrivningar av fartyg. Som jag tidigare påpekat får inte den samlade effekten av sjöfartsstödet och de skattevillkor som gäller för sjöfarten utformas så att andra branscher missgynnas. Regeringen avser därför att ur ett vidare perspektiv låta utreda frågorna om tonnageskatt och andra stöd till sjöfarten. Även sjöfartens konkurrenssituation kan i detta sammanhang behöva belysas ytterligare”, skriver Anders Borg i sitt svar.

Ulf Berg tolkar dock svaret som att Sverige är på väg att införa tonnageskatt.

– Jag välkomnar finansministerns besked, det är på tiden att vi kan fatta beslut kring tonnagesskatten.