Fotograf: Trafikanalys

Kategori: Forskning | Fartygsaffärer | Politik

Svenskkontrollerade flottan växer

Den svenskregistrerade flottan minskar stadigt men svenska rederier fortsätter att kontrollera fler och fler fartyg. Det visar Trafikanalys senaste statistik.

Totalt ökade det disponerade tonnaget med 10 procent från 3,6 miljarder bruttodräktighets­dagar till 3,9 miljarder under 2013. Det disponerade tonnaget utgörs av både fartyg som ägs i Sverige och utländska fartyg som på ett eller annat vis disponeras av svenska rederier, exempelvis genom hyresavtal. Bruttodräktighetsdagar är ett mått på transportkapacitet och utgörs av de tillgängliga fartygens storlek i brutto, det vill säga volymen av fartygets slutna rum, och dagar de varit tillgängliga.

Registret krymper 

– Den svenskkontrollerade handelsflottan växer snabbt, medan vårt svenska fartygsregister tycks framstå som allt mindre konkurrenskraftigt för rederierna, säger Jan Östlund, statistiker på Trafikanalys.

 2013 var 17 procent av den disponerade handelsflottan svenskregistrerad, vilket var en minskning jämfört med året innan då 19 procent fanns i det svenska registret. Undersökningen rör fartyg över 100 brutto.

Sedan 2009 har den andel som är svenskregistrerad av det disponerade tonnaget minskat varje år. Högst var andelen svenskregistrerat 2004 när 43 procent av det disponerade tonnaget fanns i det svenska registret och som lägst 2013 när endast 17 procent var svenskregistrerat.

Bottenrekord

I rena antal säger Trafikanalys statistik, som är framtagen av Göteborgsföretaget Maritme-insight, att det 2013 fanns 838 handelsfartyg i svensk regi, varav 352 var svenskregistrerade och 486 var inhyrda utländska fartyg. Toppnoteringen av antalet handelsfartyg i svensk regi kom 2010 med 964 fartyg totalt. I dessa siffror finns också fartyg som bara varit i svensk regi delar av året.

När Trafikanalys redovisar antalet svenskregistrerade fartyg den 31 december 1970 till 2013 blir det tydligt att den svenska flaggans dåliga attraktionskraft inte är någon nyhet, antalet har sjunkit så gott som varje år. Från toppnoteringen 1970 på 763 svenskflaggade fartyg över 100 brutto till dagens bottenrekord 339 fartyg. Av dessa 339 fartyg med svensk flagg är 132 lastfartyg och 207 passagerarfartyg.

Olika sätt att mäta

Man ska komma ihåg att fartyg på 100 brutto är relativt små fartyg och många anser att man borde titta på fartyg över 300 eller 500 brutto. För Sveriges del kan man också titta på hur många fartyg som får sjöfartsstöd, det var vid utgången av 2013 inte fler än 103 fartyg som fick sjöfartsstöd och trenden var på nedgående. Totalt hade 125 fartyg under någon del av 2013 sjöfartsstöd. I dag, den 22 maj har 100 svenskflaggade fartyg sjöfartsstöd.

Från och med i år ska de typer av fartyg som är berättigade till sjöfartsstöd utökas med bland annat mätfartyg, vilket möjligen kan påverka antalet stöberättigade fartyg i en positiv riktning.