Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Politik

Svenska modellen inte helt tillämpbar

Arbetsgrupp tillsatt av finansministeriet anser att Finland inte kan övergå till en liknande nettomodell för sjöfartsstödet som i Sverige.

I ett betänkande skriver Finansministeriet att den modell för sjöfartsstödet som är i bruk i Sverige inte kan bli aktuell i Finland. Frågan har utretts av en arbetsgrupp där Hans Ahlström, vice vd för Rederierna i Finland, och Simo Zitting, ordförande i Finlands Sjömans-Union, ingick som sakkunniga. Arbetsgruppen har också utrett andra alternativ för att utveckla den nuvarande bemanningsstödmodellen.

Rapporten ska ligga som underlag för regeringsförhandlingarna efter riksdagsvalet i april.

Olika system

Orsaken till att arbetsgruppen ansåg att den svenska modellen inte direkt kan tillämpas i Finland är att Finlands och Sveriges pensions- och socialskyddssystem skiljer sig från varandra.

– Vi kan inte direkt applicera det svenska arrangemanget till finländska förhållanden så man kom i stället fram till två grundmodeller som är juridiskt helt gångbara, säger Hans Ahlström till Sjöfartstidningen. 

Arbetsgruppen undersökte även två andra alternativ förutom den svenska modellen.

Två modeller

Det ena alternativet är en blandmodell där en del av stödet betalas enligt svensk modell. Denna del innebär att förskottskatten uppbärs av rederiet och summan meddelas till skattemyndigheterna men blir kvar i rederiet.

– Förskottsskatten utgör lite över hälften av det stödet på totalt 90 miljoner euro, säger Hans Ahlström.

De övriga stödmomenten betalas enligt nuvarande system och staten återbetalar dem till rederierna med en månads fördröjning, vilket även skulle gälla lastfartygsrederierna. Med nuvarande system kan det dröja upp till nio månader för innan lastfartygsrederierna får sin återbäring medan passagerarrederierna får den redan följande månad.

Denna reform skulle gynna lastfartygsrederier och i synnerhet mindre rederier vilkas likviditet och finansiella situation kan vara ansträngd.

Arbetsgruppen undersökte också möjligheten att behålla den nuvarande modellen och enbart försnabba utbetalningarna så att även lastfartygen skulle erhålla återbetalning varje månad.

Lika bra

Hans Ahlström säger att båda modellerna i princip är lika bra. 

– Den som ligger närmare är ändå den svenska modellen vad gäller förskottsskatterna. Speciellt för små rederier ger det en direkt kassaeffekt när de får behålla pengarna genast.

Det nuvarande stödsystemet i Finland går ut på att staten återbetalar förskottsskatt, socialavgifter och sjömanspensionsavgifter för de ombordanställd.

En förutsättning för bemanningsstödet är det man kallar krav på huvudsaklighet, vilket innebär att fartyget har finländsk flagg och går huvudsakligen i utrikesfart eller utsätts för internationell konkurrens i inrikestrafik.