Kategori: Regelverk | Miljö | Politik

Svavelfusk kan kosta en miljon

Regeringen har beslutat om miljösanktionsavgift för den som bryter mot reglerna om högsta tillåtna svavelhalt i fartygsbränsle.

Sanktionerna bidrar enligt regeringen till att minska utsläppen av föroreningar från den kommersiella sjöfarten och till att säkerställa rättvisa konkurrensvillkor.
− Genom denna reform kan tillsynsmyndigheterna besluta om effektiva och kännbara åtgärder mot dem som fuskar med fartygsbränsle. Min förhoppning är att detta kommer leda till minskade utsläpp från den kommersiella sjöfarten och bättre konkurrensvillkor, säger miljöminister Karolina Skog i Regeringens pressmeddelande.

Säkrar konkurrensneutralitet

Det finns starka ekonomiska incitament för den kommersiella sjöfarten att bryta mot reglerna om högsta tillåtna svavelhalt i marint bränsle. Kostnaden för bränsle med hög svavelhalt är betydligt lägre än mer miljövänligt bränsle med låg svavelhalt. Ett effektivt sanktionssystem bidrar till att skydda människors hälsa och miljön genom att minska utsläppen av svaveloxider. Det säkerställer även konkurrensneutraliteten.

Oavsett orsak

Regeringens beslut innebär att en miljösanktionsavgift ska betalas av den som bryter mot bestämmelserna om högsta tillåtna svavelhalt i marint bränsle. Ansvaret för en överträdelse är strikt. Det krävs inte att reglerna bryts medvetet eller av oaktsamhet. Om tillsynsmyndigheten konstaterar att svavelhalten är för hög måste den som är ansvarig betala en miljösanktionsavgift oavsett anledning.

Upp till en miljon

Den lägsta sanktionsavgiften är 5.000 kronor och den högsta 500.000 kronor. Avgiftens storlek varierar beroende på fartygets motoreffekt och bränslets svavelhalt. Ju högre motoreffekt och svavelhalt, desto högre sanktionsavgift. 

Om en miljösanktionsavgift har beslutats för en överträdelse, och överträdelsen trots det fortsätter eller upprepas, ska en avgift som är dubbelt så hög betalas. Avgiften kan med andra ord bli så hög som 1.000.000 kronor.

Välkommet

Föreningen Svensk Sjöfart tar emot beskedet med glädje.

– Krav från EU är att sanktionerna för fartyg som bryter mot svavelutsläppsreglerna ska vara proportionella och avskräckande, något som det svenska systemet tidigare inte levt upp till. I februari föreslog vi därför att sanktionsavgifterna bör femdubblas från den av regeringen föreslagna högsta nivån om 200.000 kronor, säger Fredrik Larsson, miljöansvarig, Svensk Sjöfart och fortsätter:

– Våra medlemmar har sedan länge investerat stora summor i miljö- och klimatförbättrande åtgärder; något som skapat stor samhällsnytta men kanske inte ökat lönsamheten. För att gynna den hållbara sjöfarten fortsättningsvis är det viktigt att systemet skapar goda förutsättningar för de miljösmarta alternativen. Det är därför mycket glädjande att regeringen beslutat om att höja sanktionsavgiften för dem som inte följer regelverket, säger Fredrik Larsson.