Fotograf: Montage. Pär-Henrik Sjöström, CDC

Kategori: Ekonomi | Miljö

Stort bakslag för EU-sjöfartens klimatmål

44 procent av europeiska rederier kan inte investera i att minska sina utsläpp av växthusgaser under 2020.

Det framgår av en undersökning från ECSA (European Community Shipowners’ Association) om coronapandemins ekonomiska påverkan på europeiska rederier. 

Avsevärda förluster

Källa: ECSA
Källa: ECSA

Effekterna varierar beroende på sjöfartssegment, men en slutsats som dras i undersökningen är att alla delar av sjöfartsbranschen – med undantag av tanksegmentet, som hade bättre omsättning i mars 2020 än i mars 2019 – står inför avsevärda ekonomiska förluster.

Alla rederier i undersökningen, åter med undantag av tanksegmentet, förväntar sig en sämre omsättning Q2 2020 än för Q2 2019. Värst drabbade är rederier i passagerarsjöfart (där många rederier anger tapp i omsättning på mer än 60 procent), biltransport och servicetonnage för offshore.

Varierande syn på förväntad personalstorlek

Vid frågor om förväntningarna på resten av 2020 tror över hälften av rederierna i undersökningen att de kommer att kunna återgå till samma antal anställda som före pandemin. Detta kan kopplas till att de flesta rederier som svarade på undersökningen verkar inom tank- och bulksegmenten. De hårdare drabbade segmenten anger omfattande minskningar i antal anställda både ombord och iland.

4 av 10 slutar klimatinvestera

Endast 26 procent tror att de under 2020 kommer att kunna fortsätta som planerat med investeringar i reducering av klimatpåverkan, 30 procent tror att de kan fortsätta med klimatsatsningar men i mer begränsad omfattning än planerat och 44 procent anger att de inte längre kan göra sådana investeringar.

”Detta är ett stort bakslag för branschen, som är helt inriktad på att uppnå IMO:s CO2-mål för 2050 och som sedan den nya EU-kommissionen tillträdde har stött EU:s ambition om att bli världens första koldioxidneutrala kontinent”, skriver ECSA på sin hemsida.

”En oroande trend är att de hårdast drabbade segmenten som har det största behovet av finansiellt stöd är de som inte får det”

52 procent anger att de under 2020 inte kommer att gå tillbaka till samma nivå av investeringar i förnyelse av flottan som före coronapandemin.

Stöd når inte de hårdast drabbade

Ungefär hälften av rederierna anger att det saknas nationella, regionala eller lokala åtgärder mot likviditetsproblem, att de åtgärder som finns inte är tillämpbara på deras verksamhet, eller att den administrativa bördan och kostnaden överstiger förmånen.

”En oroande trend är att de hårdast drabbade segmenten som har det största behovet av finansiellt stöd är de som inte får det”, skriver ECSA.

Ett drygt 100-tal rederier besvarade undersökningen, varav ungefär hälften verksamma inom torrbulk-, råoljetank- och produkttanksjöfart.