Kategori: Miljö | Politik

Finskt stöd för svavelanpassning

En arbetsgrupp under ledning av det finländska arbets- och näringsministeriets kanslichef Erkki Virtanen har utarbetat ett åtgärdsprogram för hur man kan kompensera de negativa följder som EU:s svaveldirektiv väntas innebära för Finlands industris konkurrensförmåga.

Man uppskattar att de föreslagna stödåtgärderna skulle uppgå till sammanlagt EUR 1,8 miljarder under femårsperioden 2015 till 2020. Åtgärdsförslagen i arbets- och näringsministeriets rapport grundar sig på en bred och ingående analys. Arbetsgruppen har bland annat hört rederier, industriföretag och branschorganisationer.

Branschen håller med

Vice vd Hans Ahlström vid Rederierna i Finland rf säger att rederierna delar arbetsgruppens bedömningar.

– Alla åtgärdsförslag från Rederierna I Finland rf finns intagna i rapporten, säger han.

Följande skede är enligt honom de politiska beslut som regeringen ska fatta på basen av arbetsgruppens rapport.

– En åtgärd är inte tillfyllest utan det behövs en kombination av olika stödformer. Åtgärdsprogrammet bör därför innehålla både kortsiktiga stödåtgärder ägnade att kompensera fartygens ökande bränslekostnader och underlätta miljöinvesteringarna och långsiktiga åtgärder, som leder till att det finns tillräckligt med isgående och miljövänliga finska fartyg för Finlands utrikeshandels transportbehov.

Många förslag

För rederinäringen föreslår arbetsgruppen åtgärdsalternativ som skulle leda till att handelslottan förnyas och kostnaderna för miljöinvesteringar i befintliga fartyg reduceras.

De åtgärder som föreslås för sjöfarten omfattar stöd bland annat för investeringar i miljöanpassade nybyggen, installation av scrubbers eller motsvarande anläggningar i existerande fartyg samt inhemska rederiers beställningar av nybyggen. Bland förslagen finns även åtgärder för att befrämja användning av LNG och biobränslen samt ett slopande av farledsavgifterna.