SRAB Shipping blöder

SRAB Shipping uppvisar kraftiga minussiffror för årets tre första kvartal – rederiet fortsätter kämpa i en svag marknad med låga fraktnivåer. Bolaget har inlett en omfattande rekonstruktion i syfte att förstärka bolagets balansräkning och likviditet.Rörelseresultatet skrivs till SEK –96,8 miljoner, jämfört med SEK –29,5 miljoner motsvarande period i fjol. Noterbart är att den stora nedgången inträffade under tredje kvartalet då rörelseresultatet sjunker till –90,1 miljoner. Resultatet efter skatt för årets första nio månader landar på –112,8 miljoner, en försämring mot fjolårets –43,3 miljoner. Resultatet per aktie är –0,33, jämfört med –1,25 i fjol.”Till följd av den svaga marknaden har en större nedskrivning av bolagets tankfartyg gjorts. Även övriga anläggningstillgångar i koncernen har noggrant genomlysts och där styrelsen funnit behov har ytterligare nedskrivningar gjorts. Totalt har nedskrivningarna belastat resultatet med knappt 90 miljoner”, skriver bolaget i delårsrapporten och fortsätter:”Under tredje kvartalet har en omförhandling om avtalsvillkoren med bolagets största kund – Herning Shipping – genomförts. Med risk att få fartygen återlevererade och därefter hamna i en utdragen rättsprocess accepterades vissa försämringar i kontraktsvillkoren.”Herning Shipping timechartrar två av SRAB:s kem- och produkttankfartyg, Nordic Victory och Nordic Glory. Det tredje kem- och produkttankfartyget, Prima, timechartras av Preem AB. Av de fem delägda torrlastfartygen är tre sysselsatta på timecharterkontrakt till Union Transport Plc medan två fartyg befraktas i marknaden av Peak Shipping AS i Bergen.