Fotograf: Joachim Sjöström

Finskt-ryskt isbrytningsavtal är nära

Ett statligt avtal om isbrytningssamarbete på Östersjön mellan Finland och Ryssland är nu klart att undertecknas.

Finska regeringen föreslog den 6 mars att presidenten ska befullmäktiga trafikminister Merja Kyllönen att underteckna ett avtal om isbrytarsamarbete mellan Finland och Ryssland. Kommunikationsministeriet uppger att syftet med avtalet är att göra fartygstrafiken på i första hand Finska viken smidigare och förbättra sjösäkerheten i synnerhet under svåra isvintrar.

Tullfritt

Avtalet går ut på att den ena parten kan be den andra parten om isbrytarassistans om den egna isbrytarkapaciteten inte räcker till. Isbrytarassistans skulle ges enligt ett separat kommersiellt avtal, där det bland annat definieras hur kostnaderna ska ersättas. Om den ryska parten ber om assistans skulle Trafikverket eller det företag som tillhandahåller isbrytningsassistans göra ett kommersiellt avtal med det organ i Ryssland som svarar för isbrytning. Den isbrytare som assisterar befrias från tull-, gräns- och andra kontroller så länge som man inte anlöper en hamn i det andra landet.