Fotograf: Jörgen Språng

Kategori: Säkerhet

Sjömän mer deprimerade än andra

En internationell studie visar på en dyster verklighet – sjömän lider i högre grad av depression än andra yrkesgrupper. 

I en studie utförd av forskare på Yale University har 1.572 sjömän svarat på frågor om sin mentala hälsa. Av forskarnas analys av svaren framgår att:

  • 25 procent av sjömännen visar tecken på depression
  • 17 procent av sjömännen visar tecken på ångest
  • 20 procent av sjömännen hade självmordstankar, antingen flera dagar (12,5 procent), mer än hälften av alla dagar (5 procent) eller nästan varje dag (2 procent) under de senaste två veckorna före svarstillfället.

I studien konstaterar Yale-forskarna att även om tillgången på jämförbar data är begränsad visar studiens resultat på att sjömän lider av depression i högre grad än andra yrkesgrupper.

Påverkande faktorer

De faktorer som främst bestämmer förekomsten av depression, ångest och självmordstankar bland sjömännen i studien är arbetsmiljöfaktorer (icke-omtänksam företagskultur, våld på arbetsplatsen), nöjdhet med arbetet och den självupplevda hälsan (den starkaste förklarande variabeln för ångest och depression).

Forskarna finner en tydlig koppling mellan sjömännens geografiska ursprung och våld på arbetsplatsen. Sjömän från Filippinerna och Östeuropa var de som oftast rapporterade exponering för våld på arbetsplatsen.

Koppling till skaderisk

Resultaten i studien visar vidare en koppling mellan depression, ångest och självmordstankar och ökad risk för skador och sjukdom under arbete ombord.

Det finns också en koppling mellan depression, ångest och självmordstankar och ökad sannolikhet för att sjömännen under de närmsta sex månaderna planerar att sluta arbeta som sjömän.

Studien gjordes efter att den internationella sjöfackliga organisationen International Transport Federation (ITF) och dess välgörenhetsorganisation Seafarers’ Trust för ett par år sedan efterlyste forskningsprojekt för att fylla igen luckorna i kunskapen om psykosociala hälsorisker bland sjömän. 

1.572 svarande

Teamet av forskare på Yale University har tidigare genomfört flera studier av risker för skador och sjukdom bland sjömän med preliminära resultat gällande även mental hälsa i yrkesgruppen (vilket Sjöfartstidningen tidigare har skrivit om på webben och i nummer 6/2018).

Den senaste rapporten från Yale-teamet är resultatet av en enkät där de svarande är 1.572 sjömän av varierande ålder, nationalitet och position ombord. Läs mer om studien i nummer 11/2019 av Sjöfartstidningen. Hela rapporten finns att läsa på Seafarers’ Trusts hemsida.