Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Debatt

Sjöfartens energiförsörjning viktig framtidsfråga

I denna debattartikel skriver Håkan Ekengren och Joachim Glassell att det krävs en strategisk översyn av energiförsörjningen av våra transporter och för sjöfarten.

Den 24 februari invaderade Ryssland Ukraina. Det är en humanitär katastrof med en omfattning som vår kontinent inte sett sedan andra världskriget. Kriget i Ukraina ger också återverkningar som blivit uppenbara för Europa och Sverige. 

Det säkerhetspolitiska läget ändrades i ett slag och vi har nu processen om Nato-medlemskapet på gång. På kort tid ändrades dramatiskt även förutsättningarna för handel och transporter i vårt närområde. Med ett Ryssland under embargo kommer transporterna från Kina över Ryssland fram till Östersjöns stränder ta andra vägar. 

Ett Europa mitt i omställningen till mer hållbara energislag måste nu ta till krafttag för att säkra tillgången till energi utan att prishöjningar raserar ekonomin eller eldar på inflationen. Politiskt pågår ett arbete med att avsluta EU:s beroende av rysk olja och gas. Den ryska aggressiviteten innebär också att infrastrukturen för produktion och lagring av bränsle är mer sårbar. Detta samtidigt som en rad politiska beslut syftar till att ställa om till hållbara transporter. Högaktuellt är införandet av utsläppsrätter (ETS) för sjöfarten. 

Tillgången till energi har seglat upp som en av de viktigaste framtidsfrågorna. När dammet väl lagt sig efter riksdagsvalet den 11 september måste en regering oavsett färg fokusera på Sveriges framtida energiförsörjning. Det gäller hushållens uppvärmning och basindustrins tillverkning, men även transporter av gods och människor.

Transporterna i vårt moderna samhälle är beroende av en fungerande energiförsörjning. Därmed får störningar och avbrott i försörjningen av drivmedel allvarliga konsekvenser för såväl den enskilde som näringslivet, men även samhället i stort. 

Både corona och Rysslands invasion av Ukraina visat hur kriser fundamentalt kan ändra förutsättningarna för att bedriva transporter. Coronapandemin visade på en rad områden hur sårbart samhället är och särskilt hårt drabbades passagerarsjöfarten. Vi ser även störningar i de globala försörjningskedjorna.

Transportsektorn står i dag för en fjärdedel av Sveriges energianvändning. De inrikes transporterna har sedan 1970 ökat energianvändningen med mer än 40 procent. Fortfarande och under överskådlig framtid kommer våra transporter vara beroende av fossila bränslen. Det pågår en omställning av transportsektorn och sjöfarten till förnybara drivmedel. Användningen av biodrivmedel uppgår 2020 till drygt 20 procent av sektorns energianvändning. Svenska rederier har vid en internationell jämförelse en hög andel förnybara bränslen i tankarna.

Det finns flera skäl till att sjöfarten kämpar med att ställa om till klimatneutrala transporter. Högre kostnader för av alternativa drivmedel är ett. För att lyckas med omställning så krävs ett samspel mellan sjöfartsnäringen och politiken. Det går inte att fortsätta som om inget hänt, utan det krävs en strategisk översyn av energiförsörjningen av våra transporter och för sjöfarten. Riksdag och regering har efter höstens val en viktig uppgift i att skapa förutsättningar för omställning genom att premiera lösningar som både minskar beroendet av fossila bränslen och ökar den säkerhetspolitiska motståndskraften. 

Håkan Ekengren och Joachim Glassell
Rådgivare och partners i Adpunctum AB