Fotograf: Socialdemokraterna.

Kategori: Politik

”Sjöfarten viktig för klimat och arbete”

Den svenska sjöfartsnäringen är viktig för svensk industri och konkurrenskraft. Sjöfarten har en viktig roll att spela i klimatomställningen. Ekobonus, tonnageskatt och ökad svensk inflaggning efter decennier av hopplöshet är resultat av socialdemokratisk politik. Så bygger vi Sverige starkt inför framtiden, skriver socialdemokratiske riksdagsledamoten Johan Büser i en debattartikel i Sjöfartstidningen.

I Stefan Löfvens regeringsförklaring framgår sjöfartens viktiga betydelse. Och nu satsar vi ännu mer. Detta tycker jag är bra. Men flera utmaningar återstår. Än så länge går de flesta fartyg på fossila bränslen. Men då de godsvolymer som kan fraktas per fartyg är så otroligt mycket större än på tåg eller lastbil är det ändå en ren miljövinst att frakta mer gods via vatten. Varje tonmeter gods som flyttas från väg till sjöfart halverar koldioxidutsläppen. Med en socialdemokratisk politik tar vi ansvar för arbeten och miljön inom sjöfart.

Ekobonus stimulerar

För att stimulera till förflyttning av godstrafik från väg till sjöfart införde den rödgröna regeringen en tillfällig ekobonus om 50 miljoner kronor i tre år. Syftet med ekobonusen var att minska utsläppen av luftföroreningar och minskat slitage på vägarna samt ökad trafiksäkerhet i transportsystemet. Att fokusera på sjötransport medför i många fall en betydande miljönytta. Svensk sjöfart är det största trafikslaget för transport. Miljömässiga satsningar på sjöfart är därför viktiga investeringar för framtiden.

Marknaden för sjöfartstransporter växer globalt och det påverkar även den svenska näringen. Samtidigt har det skett saker nationellt som förstärker den trenden. Det utan tvekan viktigaste är att vi år 2017 äntligen fick en tonnagebeskattning på plats. Nu ser vi att inflaggningen av svenska fartyg ökar igen. Lokalt i Göteborg kommer farledsfördjupningen i Göteborgs hamn få stor betydelse för hamnens möjligheter att ta emot de allt större fartygen i framtiden. Via Göteborgs hamn passerar redan i dag cirka en tredjedel av vår export och import. 

Satsning på kompetens

Kompetensbristen är ett av de problem som sjöfartsnäringen står inför. De arbeten som finns ska vara attraktiva och den svenska inflaggningen ska fortsätta att växa. Fler svenskregistrerade fartyg är viktigt för jobben i Sverige och för att behålla kompetensen inom hela sjöfartsklustret. Vi behöver satsningar på höjd kompetens och utbildning. För att få fler skickliga yrkesarbetare krävs attraktiva yrkesprogram. Tyvärr så har M/KD-budgeten, som togs i riksdagen i november med stöd av Sverigedemokraterna, fokus på sänkta skatter istället för investeringar i kompetens och klimat. 

Genom en socialdemokratiskt långsiktig politik kan vi nå våra klimatmål och ha en sjöfart att vara stolta över. Vi satsar på att Sverige ska ha en bra infrastruktur och vi vill minska transporternas klimatpåverkan. Ekobonusen är viktig för att stimulera till nya sjötransportupplägg, avlastar vägarna och minskar utsläppen. Vi arbetar för ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

Johan Büser, riksdagsledamot, sjöfartsansvarig i S-gruppen i Trafikutskottet.

Kommentarer

  • rolf b bertilson

    Det är viktigt att politiska Sverige verkar för mer sjöfart men det räcker inte med ord då det behövs verkstad: översyn av regelverket inom den sk ”Blå Skatten”, förändring av farledsavgiftssystemet, fackföreningsproblemet i våra hamnar och att gymnasienivån i vårt utbildningssystem görs mer attraktivt för jobb till sjöss. Vi kan inte acceptera fler och fler långtradare på våra vägar när många av dessa i stället kunde åka båt längs kusten. Möjligheten till utökad kust – och insjötrafik borde utnyttjas. Den oneutrala konkurrensen mellan järnväg och sjötrafik måste upphöra.

  • Anonymous

    Påståendet att ”Varje tonmeter gods som flyttas från väg till sjöfart halverar koldioxidutsläppen” är långt ifrån alltid sant. Givet den utveckling som sker på lastbilssidan så kommer sjöfarten att halka efter även när det gäller mängden koldioxidutsläpp per tonkilometer för många fartygstyper. Jämför vi dessutom utsläpp av svaveloxider och kväveoxider per tonkilometer för lastbilar och olika fartygstyper så vinner lastbilarna i väldigt många fall. Sjöfarten avlastar vägnät – ja. Men överföring till sjöfart minskar inte nödvändigtvis de fraktrelaterade utsläppen av koldioxid, kväveoxider och svaveloxider. Generella påståenden att överföring av gods från lastbil till sjöfart halverar koldioxidutsläppen håller inte längre. Det är bara att räkna på realistiska och jämförbara bränsleförbrukningssiffror, svavelhalter, kväveoxidbildning och avgasrening för fartyg och lastbil så upptäcker man det.

  • lennart sundqvist

    sent ska syndaren vakna……..

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.