Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Miljö

”Sjöfarten regleras av globala begränsningar”

Olof Widén, Senior Advisor på Rederierna i Finland, korrigerar i detta inlägg uppgifter i finsk media om att sjöfarten inte skulle vara föremål för några krav på minskade utsläpp.

I tisdags kom EU-länderna överens om utsläppsgränser för nya bilar. Målet är att koldioxid-utsläppen för nya personbilar och skåpbilar skall reduceras med 15 procent fram till år 2025. År 2030 är motsvarande reduceringsmål för personbilar 35 procent och för skåpbilar 30 procent. Vägtrafiken står i Europa för mer än 70 procent av de olika transportslagens totala växthusgasutsläpp och ansvarar för merparten av alla luftföroreningar (Kommunikationsministeriet, 2016). Cirka 90 procent av inrikestrafikens växthusgasutsläpp genereras på landsvägarna.

”Stämmer inte”

Det har skrivits i media att sjöfarten inte skulle vara föremål för några utsläppsminskningskrav. Detta stämmer inte.

En av sjöfartssektorns mest centrala målsättningar har i åratal varit att minska sina utsläpp och utveckla branschen i en alltmer miljövänlig riktning.

Utsläppsminskningar

FN:s sjöfartsorgan IMO beslöt i april 2018 om utsläppsminskningar för världssjöfarten. Enligt beslutet skall den internationella sjötrafiken minska sina koldioxidutsläpp per tonkilometer med minst 40 procent fram till 2030 och med 70 procent fram till år 2050 bägge jämfört med år 2008-nivån. IMO beslöt ytterligare att de årliga växthusgasutsläppen skall minskas med minst 50 procent i absoluta termer fram till år 2050 oberoende av ökade trafikvolymer i världshandeln och därefter fortsätta driva en progressiv utveckling för en fullständig eliminering av alla koldioxidutsläppen. Dessa begränsningar gäller hela sjöfartssektorn och inte endast nya fartyg. Redan idag övervakas sjöfartens koldioxidutsläpp på fartygsnivå och de uppmätta resultaten rapporteras till EU kommissionen. Motsvarande rapporteringsskyldighet införs globalt från början av 2019.

Svavelutsläpp nästan noll

I Nordeuropa har sjöfartens svavelutsläpp reducerats till nästan noll från början av år 2015. År 2008 beslöt IMO att en 0,1 procent svavelgräns för Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen skall träda ikraft 1.1.2015. EU beslöt i sitt svaveldirektiv 1.1.2010 att ett tröskelvärde på 0,1% införs för fartygs då de ligger i hamn. Den globala 0,5 procent svavelgränsen träder i kraft 1.1.2020.

90 procent av världshandeln transporteras på fartygs kölar, men endast 2,5 procent av utsläppen är fartygsgenererade.

Mest miljövänliga

Sjöfartstransportalternativet är det mest miljövänliga sättet att transportera speciellt stora mängder gods. En jämförelse av de olika trafikslagens koldioxidutsläpp räknat i gram / tonkilometer ger följande resultat: flygfrakt 435 g, lastbil 80 g, mindre lastfartyg 7,9 g, stort containerfartyg 3 g (källa: IMO GHG second study).

Föregångare

Den finska rederinäringen är en föregångare inom området nya miljöinnovationer. Flera finska rederier har intaget en världsledande position då det gäller att testa ny teknik, minimera utsläpp och ta i bruk energieffektiva teknologier. LNG, vindkraft, eldrift, och biobränslen är redan i bruk och inte enbart på planerings-stadiet.

Olof Widén

Senior Advisor, Rederierna i Finland