Göteborgs hamn.

Fotograf: Göteborgs Hamn AB

Kategori: Ekonomi

Sjöfarten i Sverige förväntas växa

Svensk sjöfartsindustri förväntas växa med 7 procent i år och 6 procent 2025. Samtidigt präglas sektorn av stor osäkerhet, enligt en rapport från försäkringsbolaget QBE Nordics. 

Trots flera stora utmaningar och betydande osäkerhet på marknaden förväntas sjöfartssektorn växa de kommande två åren. Det slås fast i en rapport från försäkringsbolaget QBE Nordics som nyligen etablerat sig på den svenska marknaden. Enligt rapporterna förutspås de främsta drivkrafterna för tillväxten vara ökad svensk export, en generell ökning av ekonomiska aktiviteter i Sverige samt ett ökat resande till havs. 

På kort sikt är den främsta utmaningen bristen på efterfrågan på företagens tjänster. 72 procent av svenska sjöfartsföretag identifierade detta som den huvudsakliga faktorn som begränsade deras verksamhet under fjärde kvartalet 2023, före brist på utrymme och utrustning (8 procent). 

Passagerartrafiken sätter avtryck

– Siffran 72 procent avspeglar framför allt hur det ser ut på passagerarsidan snarare än att det är ett mått på utmaningar inom godstrafik och containertrafik, säger Christopher Hesselbrandt, Marine Manager på QBE Nordics.

I rapporten pekas på att passagertrafiken ännu inte är tillbaka på samma nivåer som innan pandemin. När det gäller godstransporter säger Christopher Hesselbrandt att efterfrågan är fortsatt ganska god.

– Det finns förstås säkerhetspolitiska och ekonomiska utmaningar där naturligtvis, men om man tittar på exempelvis Göteborgs hamn gjorde man ett väldigt bra 2023 när det gäller containerantal.

Säkerhetsläget och regleringar påverkar

Rapporten pekar på några särskilt viktiga aspekter som kommer ha stor påverkan på sjöfartens utveckling de kommande åren. Bland annat lyfter man fram det försämrade säkerhetsläget i Östersjöregionen, övergångsperioden för koldioxidgränsjusterings-mekanismen från oktober 2023 och EU:s Emissions Trading System från januari 2024. Rapportförfattarna ser även en risk när det gäller miljögruppers aktivism mot olje- och gasfartyg, som både kan få logistiska konsekvenser i begränsad hamnåtkomst och negativa effekter på bolagens rykte.

Viktigt med riskhantering

Enligt QBE Nordics är det viktigt att företag inom sjöfarten aktivt övervakar sina kostnader, såsom bränsle- och hamnpriser, samt intäkter i form av fraktrater, vilket är särskilt viktigt vid ingående av långsiktiga kontrakt. För att förebygga potentiella tekniska faror, rekommenderas företag att implementera ett pålitligt besiktningsprogram för sin utrustning samt vara medvetna om påverkan av geopolitiska faktorer, inklusive militär aktivitet.