Fotograf: Johan Lantz

Kategori: Kortsjö

Simulatorkörningar ger underlag för farledsbeslut

De första körningarna med inlandsfartyg har genomförts mellan Brofjorden och Göteborg – tills vidare dock enbart i simulator.

Simuleringar med mindre lastfartyg och specialkonstruerade fartyg för inlandssjöfart har genomförts vid Simulatorcentrum i Göteborg, som ägs av Sjöfartsverket. Inomskärsfarleden Brofjorden–Lysekil–Malö strömmar–Uddevalla–Marstrand (Instö ränna)–Göteborg är i dag inte anpassad för trafik med större fartyg. Nu undersöks förutsättningarna för trafik med mindre lastfartyg och fartyg för inlandssjöfart i denna farled.

Den europeiska pråmtrafiken uppges stå som förebild för en möjlig svensk inlandssjöfart.

Två modeller

Sjöfartsverket informerar i ett pressmeddelande att bakgrunden är regeringens godsstrategi och en överflyttning av mer gods från väg till järnväg och sjöfart.

– Simulering gjordes med två olika fartygsmodeller. Dels pråmen MTS Veendam, ett fartyg för inlandssjöfart från Nederländerna som är 80 meter långt och med 3,2 meters djupgående, och dels M/V Höljan, ett fiktivt fartyg som ska kunna gå in i de nya framtida slussarna som planeras i Trollhättan, säger Niklas Hammarkvist, som är Sjöfartsverkets projektledare i sammanhanget.

Alternativa dragningar

Ett antal alternativa dragningar av farleden, där fartygen antingen kan passera utan åtgärder eller där muddring behövs, hade tagits fram inför simuleringen.

– Vid förarbetet har det framkommit att passagerna vid Malö strömmar och Instö ränna är viktiga att simulera eftersom de begränsar framkomligheten i farleden, förklarar Niklas Hammarkvist.

Uppdrag från Trafikverket

Trafikverket har gett Sjöfartsverket i uppdrag att genomföra detta utredningsarbete. Utifrån simuleringsresultatet kan beräkningar göras för muddring, utmärkning med mera. I sammanhanget inkluderas även naturvärden och eventuella kostnader för enklare geoteknik.

Den slutgiltiga rapporten behövs för att utvärdera om planerade finansiella insatser leder till en vinst för samhället i ett större sammanhang med exempelvis mindre vägslitage. Den klarlägger också om nödvändiga åtgärder kan klassas som mindre och behandlas som trimningsåtgärder för hantering av Trafikverket regionalt, eller om projektet blir aktuell som större farledsprojekt i den nationella infrastrukturplanen.

– Kort sagt blir rapporten ett viktigt underlag för beslut om hur och om man ska gå vidare med eventuella åtgärder, säger Niklas Hammarkvist.

Vid simuleringen deltog lotsar från Lysekil och Marstrand, Johan Lantz, vd för Avatar Logistics samt Michael Van Gent, redare och befälhavare i holländska Vigilia Shipping.