Pia Berglund, Strategisk planering (PLnpp) Senior utredningsledare

Fotograf: Trafikverket

Kategori: Politik

”Hamnarna kommer att bidra på bästa sätt”

Det var med glädje jag läste debattinlägget från HallandsHamnar om hamnarnas roll i omställningen. Hamnar är genom sin centrala roll som noder absolut avgörande för att vi ska klara omställningen av transportsektorn precis som nämns i debattartikeln. 

Att som HallandsHamnar sätta upp tydliga mål att vara en modern och hållbar hamn kommer att vara avgörande både för att vi ska klara att flytta gods till sjöfart och att ställa om sjöfarten själv. Debattören nämner även nyttjande av järnvägen till hamnen som en viktig faktor vilket är bra. Alla trafikslag kommer att krävas om vi ska nå våra mål om att ställa om transportsektorn mot fossilfrihet. 

Här har även staten en viktig roll att spela. Sedan 2019 har medlen till sjöfartsforskning ökat betydligt både hos Trafikverket men även hos Energimyndigheten. Vi ser också att flera sjöfartsprojekt söker och beviljas medel ur Klimatklivet för bland annat elanslutning i hamn. Utöver det har regeringen nyligen beslutat att återinföra ekobonus för att stödja en överflyttning av gods till sjöfart. Inom ramen för mitt uppdrag som nationell samordnare för inrikes sjöfart och närsjöfart har Trafikverket och ett antal andra myndigheter pekat ut ett stort antal ytterligare åtgärder som kan stärka möjligheterna att flytta över mer gods till sjöfart. Där kan bland annat åtgärden om samverkan mellan hamnägare som nu föreslås av Sveriges Kommuner och Landsting göra skillnad.  För att belöna de fartyg och hamnar som jobbar med omställningen föreslås även mer samordning av miljöstyrande avgifter både i hamn och på farledsavgifter.  

Dessa satsningar ihop med de vi nu ser i hamnar runt om i landet kommer att vara nödvändiga för att möjliggöra en omställning av transportsektorn. Det visar inte minst den klimatfärdplan som sjöfartsbranschen gemensamt lagt fram inom ramen för Fossilfritt Sverige samt att Sveriges Hamnar nu ingår i det branschgemensamma programmet Hållbar Sjöfart. Sjöfarten är i sig en del av lösningen på klimatutmaningen och med denna typ av satsningar känner jag mig trygg med att hamnarna kommer bidra på bästa sätt. 

Pia Berglund
Nationell samordnare inrikes sjöfart och närsjöfart, Trafikverket

Kommentarer

  • rolf b bertilson

    Jag vet också att hamnen i Södertälje förändrat mycket i riktning att vara rädd om miljön. Det finns mycket att göra i hamnarna!

  • SE

    Ett bra sätt är att trafikera Norrlandshamnarna direkt med fartyg istället för komplicerade, dyra och ohållbara väg och järnvägs transporter till västkust hamnar.

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.