Fotograf: Stig Hellstrand/Sjöfartsverket

Kategori: Politik | Hamn/Logistik

Kommuner ska få investera för sjöfarten

Ibland kan det vara lönsamt att kasta pengar i sjön. Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen om kommunal medfinansiering av statlig sjöfartsinfrastruktur. Om riksdagen godkänner lagändringarna träder dessa i kraft den 1 december i år.

Regeringen tar nu ytterligare ett steg mot att jämställa sjöfarten med andra transportslag. I över 100 år har kommuner och landsting kunnat medverka till finansiering av statliga vägprojekt. Numera gäller detta också för järnvägsprojekt. Däremot har det inte gällt den blöta delen av den svenska transportinfrastrukturen.

För sjöfartens del handlar det inte i första hand om att bygga nya statliga farleder utan om att utveckla befintliga. I en del fall innebär detta att den kommunala nyttan är så stor att det är intressant för kommunen att medverka till finansieringen.

Några exempel är farleden till och hamnen i Gävle, slussen i Södertälje, farleden till Norrköping, Horstensleden och Trollhätte kanal. Förutom dessa större projekt kan det också vara aktuellt att förbättra statliga farleder i skärgårdsområden för att utveckla det lokala näringslivet och bredda arbetsmarknader genom effektivare persontransporter till sjöss.

Frågan är nog inte särskilt kontroversiell. Trafikverket har redan tagit risken att komma överens med Gävle Kommun om att kommunen skall gå in som medfinansiär i slutskedet av det farledsprojekt som påbörjades förra året under förutsättning att de föreslagna lagändringarna godkänns. Också när det gäller Södertälje sluss är kommunal finansiering en del av det planeringsarbete som pågår.