Skogsbruk.

Fotograf: Robert Ratuts

Kategori: Miljö

Rapport: Bioråvaran räcker till sjöfarten

Behovet av bioråvara för att ersätta fossila bränslen inom industri och transporter når sin topp 2030 för att sedan minska och skapa utrymme för användning inom till exempel utrikes sjöfart. Det är slutsatsen i den biostrategi för fossilfri konkurrenskraft som Fossilfritt Sverige lämnat över till regeringen.

De färdplaner för fossilfri konkurrenskraft som 22 branscher tagit fram inom ramen för Fossilfritt Sverige uppvisar ett stort behov av bioråvara för att branscherna ska kunna bli klimatneutrala till 2045. Det skriver Fossilfritt Sverige, som är ett initiativ startat av regeringen, i ett pressmeddelande.

Den totala efterfrågan landar enligt pressmeddelandet på 241 TWh, vilket överstiger de 185 TWh som det beräknas finnas potential att ta ut på ett hållbart sätt i form av skogsavverkning och areal jordbruk.

Överlämnade rapport

Men den strategi för fossilfri konkurrenskraft som Fossilfritt Sverige tagit fram i samarbete med berörda företag och experter visar enligt Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, hur pusslet kan lösas utan att det krävs någon ökning av importen. I förra veckan överlämnades rapporten till regeringen.

– Strategin visar att pusslet går ihop. Det kommer att behövas politik men framför allt är det teknikutveckling och prismekanismen som gör att användningen av bioråvaran kommer kliva uppåt i en förädlingstrappa och på sikt framför allt användas inom flyg, sjöfart och inom kemiindustrin, säger Svante Axelsson i pressmeddelandet.

Till en början behöver vägtransporterna öka användningen av biodrivmedel fram till 2030 för att sedan minska när elektrifieringen av både personbilar och lastbilar får fullt genomslag. Samtidigt ökar behovet av biodrivmedel hos flyg och sjöfart och även hos kemiindustrin.

Spillvärme

Med det ökade priset blir det mer lönsamt att använda andra lösningar för uppvärmning så som spillvärme, geovärme och energieffektivisering. Även skogs- och massaindustrins egna processer kommer att fortsätta effektiviseras vilket frigör resurser till andra ändamål.   

Slutsatsen är, enligt pressmeddelandet, att användningen av biobränsle i Sverige når sin topp 2030 med cirka 190 TWh vilket kan klaras av med samma importnivå som vi har idag. Till 2045 sjunker användningen till cirka 135 TWh vilket skapar ett utrymme för att försörja även utrikes flyg och sjöfart med biodrivmedel eller export.